This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

ข่าวสาร

­
30 05, 2017

การประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus

By |May 30th, 2017|วารสาร|Comments Off

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด “การประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus และ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus รวมถึงการจัดฝึกอบรม/workshop ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 35 แห่ง และ การหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ (พ.ศ. 2560-2562) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการหอสมุด บรรณารักษ์ อาจารย์/นักวิจัย บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสาร รวมถึงผู้แทนจาก Scopus และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการประชุมรวม 190 คน การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล” ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ […]

4 05, 2017

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 Vol.6 No.1 January-March 2017

By |May 4th, 2017|วารสาร|Comments Off

กองบรรณาธิการ
 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
 

บทบรรณาธิการ
 

 
 

บทความวิจัย : RESEARCH ARTICLE
 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 DEVELOPMENT OF MONASTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR ENCOURAGING MERIT MAKING IN MONASTERY ON SUNDAY IN THE SANGHA ADMINISTRATION REGION 1 
1

 
        : พระสุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม  PhraSurachet Nuiam ส ำเนำว์  ขจรศิลป์ Samnao Kajornsin บุญเรียง ขจรศิลป์ Boonreang Kajornsin
 

การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท BUDDHIST HEIRDOM ORDINATION IN THERAVADA BUDDHISM 
15

 
: พระมหาทวี วิสารโท  Phramaha Tawee Visaratho (Buntamat)
 

การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน […]

19 04, 2017

การเตรียมความพร้อมในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

By |April 19th, 2017|วารสาร|Comments Off

19 เมษายน 2560

———————-

รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ พร้อมด้วยคณะกองบรรณาธิการ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” วิทยากร : อ.ศรีจันทร์ จันชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) โดยมีสาระสำคัญเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และให้คำแนะนำในการพัฒนา เช่น วารสารควรมี Publication Ethics, ควรให้การใส่ใจกับรูปแบบวารสาร, รูปภาพควรมีความคมชัด, การจัดเว้นวรรค ระยะขอบกระดาษ ควรมีรูปแบบที่สวยงาม, เว็บไซต์ควรมีสามารถค้นหาจาก google แล้วเจอเว็บไซต์ของวารสาร เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู้ฐานข้อมูล Scopus ต่อไป

17 03, 2017

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อมอบนโยบาย และปรึกษาแนวทางในการพัฒนาวารสาร

By |March 17th, 2017|วารสาร|Comments Off

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ.ดร. เป็นประธานประชุมกองบรรณาธิการเพื่อมอบนโยบาย และปรึกษาแนวทางในการพัฒนาวารสารให้สอดรับกับมาตรฐานสากล ในระดับนานาชาติ โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ ๑) การปรับการอ้างอิงในแบบนามปี ๒) การใช้แนวทางการจัดพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓) การประชาสัมพันธ์วารสาร เป็นต้น  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา