สถานะบทความ : ขณะนี้อัตราบทความสัดส่วนภายนอกเต็มถึงปลายปี 2562

 

 

สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

ติดต่อตีพิมพ์บทความ:

อาจารย์กรกต  ชาบัณฑิต
โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๒๑-๒๑๖๐
Email      : journal.mcu.soc@gmail.com

S__90505295_0

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว
โทรศัพท์ : ๐๘-๐๐๔๖-๘๕๕๙
Email      : journal.mcu.soc@gmail.com

 28705