ส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความออนไลน์

แนวทางในการส่งบทความเบื้องต้นได้กำหนดวิธีการไว้ ๓ วิธีการ 

1. การส่งด้วย Email : journal.mcu@gmail.com   เมื่อกองบรรณาธิการตรวจพิจารณาแล้ว ยังคงต้องจัดพิมพ์ แล้วส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน

2. ส่งด้วยระบบส่งบทความตาม Website : ระบบส่งบทความออนไลน์  ตามที่ปรากฏในหน้า Website นี้   เมื่อกองบรรณาธิการตรวจพิจารณาแล้ว ยังคงต้องจัดพิมพ์ แล้วส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน

3. ระบบส่งบทความ (OJS) ของวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ส่งบทความทั้งภายใน และภายนอก ได้ทอลงลองส่งบทความ  การส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ  การแจ้งผลการพิจารณา  ซึ่งเป็นระบบที่กำลังพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ส่งบทความ และใช้ระบบของวารสาร  (โดยมีขั้นตอน) ดังนี้

3.1  REGISTER ให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบส่งบทความออนไลน์ของวารสาร ด้วย Email ของท่าน

3.2 LOG IN เมื่อลงทะเบียนแล้วให้เข้าระบบด้วย Log in name  ที่ยืนยันไว้กับระบบ

3.3 คลิกไปที่  USER HOME

3.4  คลิกไปที่  Author จะพบคำว่า  Start a New Submission

3.5 จากนั้นให้คลิกไปที่ CLICK HERE  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งบทความ

3.6  คลิกในกล่องสี่เหลี่ยม ตรงคำว่า Submission Checklist ทุกช่อง

3.7 ถ้ามีข้อความหรือ ความคิดเห็นอื่นใด ที่กล่องข้อความ และข้อความว่า Comments for the Editor  [Enter text (optional)]

3.8 .คลิกที่คำว่า Save and Continue

3.9 จากนั้นให้ดำเนินไปตามขั้นตอน  จนสิ้นสุดตามขั้นตอน จากนั้นกองบรรณาธิการจะดำเนินการขั้นต่อไป

หมายเหตุ : ให้ดำเนินการจัดส่งด้วยวิธีการที่ 3  ถ้าขัดข้อง หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พึงดำเนินการด้วยวิธีการที่ 2 และ 1 ต่อไป