-บัญชีวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

-การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทความวิจัย

-ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

-คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ

-แบบคำร้องขอเสนอบทความ

-ใบตอบรับการเป็นสมาชิก