-เลขบัญชีวารสาร

- ขั้นตอนการดำเนิน งานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

- การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทความวิจัย

- แบบคำร้องขอเสนอบทความ

- ใบตอบรับการเป็นสมาชิก

 *************************************

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

- รูปแบบบทความวิจัย

- รูปแบบบทความวิชาการ