๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

1016717_10201612935401017_4060667825145814059_n  1278d3d1b03934c13f19db5737be523a  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ, ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

   a56_Pichai
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พลเมืองดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

     a56_Taschanan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 a56_Nattapong  sin-180x180  AC74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

     10246540_10201165056927479_5616001599547251781_n
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

     97bddbcb0aeb9606003dbf1022d28165
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศิลปชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

     1478671665413
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ เมธีวรฉัตร
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 a56_Yuttana  13932783_241905296208645_2022582751874431278_n
 1478672607226
ดร.ยุทธนา ปราณีต
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.ดร.เดชา กัปโก
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

     
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวัชชัย ไชยสา
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ สมเขาใหญ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ พรหมสุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

     
พระเมธาวินัยรส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.(พิเศษ)ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัชระ งามจิตร เจริญ    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จตุภูมิ เขตจัตุรัส
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราชญา กล้าผจัญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร บุญเสริม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

 

   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.กาญจนา เงารังษี
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
ป.ธ.๙,พธ.บ., ศศ.ม.,พธ.ด.
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 
  1478673928047  
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แก่นอินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 

 

     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุุ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

rs.montee  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

 

 

  5  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พลับพลึง คงชนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.พลับพลึง คงชนะมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 z2  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ
ดร.อุทัย  สติมั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 เรือโท ผศ. ดร.อนันต์  ใจสมุทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ วราคม ทีสุกะ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบ
ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก
มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 1.คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินบทความ (Peer Review) เล่มที่ ๗ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๗
2.คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินบทความ (Peer Review) เล่มที่ ๘ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๗
3.คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินบทความ (Peer Review) เล่มที่ ๙ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๗