กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
   
บทความวิจัย :  
รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
  : พระราชวชิรเมธี  
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐ ๑๗
  : พระเมธีวชิรภูษิต  
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง ๒๙
  : พระครูโสภณธรรมวิจารณ์  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช : The Development of Model for the Management in Learning and Teaching Buddhism in Secondary School of Nakhonsithammarat Province ๔๓
  : พระอธิการกรีฑา   จนฺทวํโส : Phra Athikarn Kreetha Chandhavamso  
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร : The Strategy of Buddhist Human Resource Development of Local Administrative Organizations in Kamphaeng Phet Province  ๕๗
  : พระครูโกศลวชิรกิจ : Phrakrukoksolvachirakij  
พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย : Forwarding by Buddhist Integration Human Capital Development to High Performance Organization of Higher Education Institute of Thai Sangha ๗๑
  : พระประเสริฐ วรธมฺโม : Phra  Prasert Varadhammo  
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม : The Community Economy Development of Local Administrative Organizations with Buddha Dharmma ๘๕
  : วราภูมิ   สุวะโสภา : Varaphum Suvasopha  
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร : The Comparative Study of Family Relationships and Folk-life Conservation between the Family Members of the Pgazkoenyau Community and the Sathorn District in Bangkok  ๑๐๑
  : ดวงเดือน ศาสตรภัทร : Duangdeun  Satraphat  
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๐๙
  : สุขสันต์ จันทะโชโต  
แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ๑๒๓
  : ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี  
การค้นหานวัตกรรมท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอำนาจของไทย ๑๓๗
  : มยุรี  ทรัพย์เที่ยง  
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ๑๔๙
  : ยุทธนา  เฉลียวชาติ  
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่มที่  ๙ ๑๖๓
  : พรพนา  แสนการุณ  
กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ๑๗๙
  : อุทัย สุวรรณวงศ์  
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๑๘๙
  : นิเทศ  สนั่นนารี  
The Propagation of Buddhism : The Development of the Format and Method of Approached Strategy of Thai Sangha  ๒๐๕
  : Phramahasomchai  Klinchan  
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ๒๑๗
  : กมลพร  กัลยาณมิตร  
 
บทความวิชาการ:  
อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาวพุทธ ๒๓๑
  : พระปลัดระพิน พุทธิสาโร  
การผสมผสานวิธีสอน  ๒๔๕
  : ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  
สิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนท้องถิ่น: มโนทัศน์และกรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๗
  : ภิรัชญา วีระสุโข  
 
บทวิจารณ์หนังสือ :  
ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ๒๗๑
  : เสนห์ สีกาวี  

 

ภาคผนวก   ๒๗๗
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๗๘
  ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๗๙
  คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ ๒๘๐
  หนังสือส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ๒๘๕
  ใบตอบรับเป็นสมาชิก ๒๘๖

 

[อ่านทั้งเล่ม/Full Text]