ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558
Vol.4 No.3  September – December 2015
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
บทบรรณาธิการ  
บทความวิจัย : RESEARCH ARTICLE  
กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 : The Strategy of Sangha Administration in Sangha Administrative Region 1

1

  : พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) : Phra Thepratanasutee  
การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1:Management Development of Education in Sangha Administrative Region 1  

17

  : พระครูสุวรรณวรการ : Phrakrusuwanvorakarn  
การบริหารโครงการภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร : Administration of Government Project : A Case Study of School Morality Teaching Monks Project in Bangkok Metropolitan 

33

   : พระครูธรรมธรบงกช  คนฺธาโร (ไกรทอง) : PhraDhammatornbongkot Khuntharo(Klaithong)  
พุทธธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารรัฐกิจที่บันทึกไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย 

47

  :  รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

59

   : ภาส ภาสสัทธา  
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง

75

  :  พัชรี ชำนาญศิลป์  
ประสิทธิผลการดำเนินการตามนโยบายการชำระหนี้เกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 

91

   : ธนาพร ภัทรวงศ์วาณิชย์  
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

105

   : พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ  
การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 

121

  : กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

139

   : ศรีณัฐ ไทรชมพู  
การแทรกแซงของรัฐบาลกลางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

151

   : เฉลิมพล สาริบุตร  
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

171

   : นพรัตน์ พิเภก  
LIP Model: กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

185

   : ธานี ชูกำเนิด  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

197

    : พระครูสังฆรักษ์บุญชัย อาทิตย์ตั้ง  
ปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

209

   : ศักดิ์เดช สังคพัฒน์  
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 

221

   : บดี ปุษยายนันท์  
รูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

233

   : นวพร กอบวิทยากุล  
แนวนโยบายการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

245

   : พงศ์ธณัติกาญจน์ พรมนิล  
 รูปแบบบ้านพักนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

263

   : อัครนันท์ อริยศรีพงษ์  
 Sociology จัดระเบียบผี จัดระเบียบคน

275

   : ผดุง วรรณทอง  
 แนวคิดทางสังคมวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม

293

   : ปาณิภา สุขสม  
บทวิจารณ์หนังสือ ; BOOKS REVIEW  
วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

307

   : กองบรรณาธิการ