ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ส่งข้อมูลดังต่อไป  รายละเอียดจากเว็บไซต์

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)