25 ตุลาคม 2558
——————
อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ผู้ช่วยบรรณาธิการ มอบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ให้กับ ดร.ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ เจ้าของบทความวิจัยที่ได้ส่งผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณที่ท่านส่งบทความทางวิชาการมาเพื่อเผยแพร่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับบทความที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากท่านเพื่อนำลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับ ต่อไป
S__6955027