ปีที่ 2 ฉบับที่  1  มกราคม-เมษายน  2556
Vol.2 No.1   January-April 2013
สารบัญ
เรื่อง หน้า
กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
   
บทความทางวิชาการ  
การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง ตามรอยลาวา ศึกษาป่าเต็งรัง วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยม ศึกษา เขต 32 1
: พระมหาเชษฐา อังโครัมย์
กลยุทธ์การสื่อสารธรรมะ เพื่อพัฒนาเยาวชน กรณีศึกษาค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธ ศาสนาในพุทธมณฑล 19
: พระมหาสุวัฒน์ เพ็ชรรักษา
การบริหารจัดการเพื่ออำ นวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนของสำ นักงาน..เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 37
 : พระศักดิ์มงคล นิลวัน
(Teams Games Tournament) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต ศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ โรงเรียน อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้) 53
: นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย
ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนแบบ TGT การเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียน เรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ปริศนาร้อยกรองกับเกม 63
 : นางสาวอังคณา เกตุจันทร์
การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ..ที่จัด ประสบ การณ์โดยใช้นิทานคุณธรรม สำ หรับชั้นอนุบาลปีที่ 2  74
: นางสุวรรณลักษณ์ อุดมศักดิ์
ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนแบบกระตือรือร้น..ที่มีต่อแรง จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์..ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ต่ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาล บางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้) 83
 : นางรัฐกานต์ ปลื้มบางพลี
ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองและ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 92
 : นายอนุกูล บำรุงวงค์
Water War of the Mae Ta Chang Basin, Chiang Mai : Concept and Tools for Conflict Management in Buddhist Perspective 104
: Assist.Prof.Phramaha Hansa Dhammahaso,Ph.D .
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีความสําคัญอย่างไร 126
: รศ.ดร. อภินันท์  จันตะนี
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก 141
: พ.ต.ท.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา
การพัฒนาชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา 159
: ดร. สุภกิจ โสทัด
วิกฤตการณ์ของผู้นำ ไทย : ปัญหาและทางออก 168
 : อาจารย์วันชัย สุขตาม
จริต 6 กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 181
: ดร.บุษกร  วัฒนบุตร
ประสิทธิภาพขององค์กรขนาดเล็ก 199
: ธิติวุฒิ  หมั่นมี

 

963

[Full Text/อ่านทั้งเล่ม]