กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
 
บทความวิชาการ :
การปกครองที่เป็นธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑-๑๕
  : พระชลญาณมุนี  (สมโภช  ธมฺมโภชฺโช)
   
บทความวิจัย :  
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑๖-๓๐
: พระครูพิศิษฏ์โชติธรรม
การพัฒนาการเทศน์มหาชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๑-๔๕
: พระครูสาธกธรรมวิจิตร
ความสำเร็จของโครงการเผยแผ่ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน์ ๔๖-๕๘
: พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ้าย
พุทธบูรณาการเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕๙-๗๓
: ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม ๗๔-๘๖
: อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ๘๗-๑๐๑
: วันทนา  เนาว์วัน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ๑๐๒-๑๑๕
: เรือโท อากาศ  อาจสนาม
บทบาทของพระสังฆาธิการระดับตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ๑๑๖-๑๒๖
: ฉันท์ชนก  ดุรงค์ฤทธิ์ชัย
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๗-๑๓๔
: อดุลย์  กองสัมฤทธิ์
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ๑๓๕-๑๔๖
: วิชญาภา  เมธีวรฉัตร  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔๗-๑๖๐
: คุณากร  กรสิงห์
ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนที่ได้รับแฟรนไชส์จังหวัดปทุมธานี ๑๖๑-๑๖๘
: เบญจวรรณ  ขุนดี
การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถานประวัติศาสตร์วัดเขาไม้เดน  ตำบลท่าน้ำอ้อย  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ ๑๖๙-๑๗๙
: วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม้
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘๐-๑๙๕
: เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ความหมายย้ายที่ของคำบาลีสันสกฤตที่ใช้ในสังคมไทย ๑๙๖-๒๐๓
: อดุลย์  คนแรง
Development of the Process for Supporting Copyright Protection of Local Folk Wisdom and Fabric Pattern Identity of Thai Song Dum Ethnic Group in Suphun Buri Province กระบวนการให้ความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ในภูมิปัญญาพื้นบ้านและอัตลักษณ์ลวดลายผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๔-๒๑๖
: กฤษฎา  ดิษบรรจง
ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑๖-๒๓๐
: นาตยา เทียนกุล
คุณลักษณะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๑-๒๔๐
: ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี  ๒๔๑-๒๕๙
: ดร.อนุวัต  กระสังข์
   
บทวิจารณ์หนังสือ :
The public management connectivity toward AEC to the year of 2020  ๒๖๐-๒๗๘
  : ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  

 

ภาคผนวก ๒๗๙
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๘๐
  ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๘๑
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ ๒๘๒
หนังสือส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ๒๘๗
ใบตอบรับเป็นสมาชิก ๒๘๘

 

Cover - 4-2

[อ่านทั้งเล่ม/Full Text]