ปีที่ 2 ฉบับที่  2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
Vol.2  No.2  May-August 2013

เรื่อง หน้า
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทย 1
: ผศ.ดร.กิตติทัศน์  ผกาทอง
การจัดการเชิงพุทธกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   20
: ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช  
การบริหารจัดการความอิจฉา 40
: ผศ.ดร.ณัฐพงศ์   สังวรวรรณ
องค์กรหัวใจสีขาว   55
: ดร.บุษกร วัฒนบุตร
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำทองจากกรุงศรีอยุธยาไปสร้างจริงหรือไม  ? 66
: ผดุง วรรณทอง  
พระสงฆ์กับการอนุรักษ์โบราณสถาน   84
: พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต (ภิรมย์พร)  
แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 100
: ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ  
 
นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ 123
: พ.ต.พงษ์ศักดิ์ บัวศรี  
สัมฤทธิ์ผลการบริหารจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 140
: ศิริอร สิมอุตร
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์DCON, DRT, Q-CON, RCI, SUPER, และ TASCO 153
: อนงค์นาง เส้งประถม
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้แบบจำลอง CAPM:กรณีศึกษา ESSO, PTT SOLAR, TOP, BANPU และ GLOW 166
: เจริญรัตน์  วิเศษดี
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิคนพิการเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงานให้แก่นายจ้าง 178
: ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
บทวิจารณ์หนังสือ : หัวใจสีขาว (White Heart)   193
: ดร.บุษกร วัฒนบุตร

 

923

[Full Text/อ่านทั้งเล่ม]