เล่ม 6 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556
Vol.2 No.3  September-December 2013
 
บทความวิชาการ :  
พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โลกปัจจุบัน   1
  : พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ราชบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)  
วิพากษ์แนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่ 7
:  พระศรีคัมภีร์ญาณ, รศ.ดร.
การเงิน 3 ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย์  สหกรณ์และธนาคารพระพุทธศาสนา 24
  : ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  
การบริหารเชิงจริยธรรมสําหรับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างค่านิยมประชาธิปไตย 42
: คติยา อายุยืน  
สัมมาวาจากับการประยุกต์เพื่อการใช้งานของผู้บริหารองค์กร 56
  : ด.ต. .สุรชัย แก้วคูณ  
สิทธิมนุษยชน : มุมมองแบบพุทธศาสนาเถรวาท 67
:  พระมหานรากร วรเมธี  
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่มีต่อสังคม 82
  :  ณัฏยาณี บุญทองคํา  
บทความวิจัย :  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน จังหวัดนนทบุรี 94
:  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ  
การจัดทําแนวทางการอนุรักษ์ดนตรีตุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 109
  :  ธิดารักษ์  ลือชา  
ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวรจํากัด (มหาชน) ต่อการนําระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๐ : ๒๐๐๐ มาใช้ในองค์กร 125
  : ดร.ธนาชัย สุขวณิช  
การบริหาร ICT ในโรงเรียนมาตรฐานสากลยุคศตวรรษที่ 21 137
  :  วิชัย ตรีเล็ก  
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้แบบจําลองตั้งราคาหลักทรัพย์  CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ THAI, TSTE, TTA, BMCL, RCL 146
  : อรวรรณ บุญเทียม  
ผลของโปรแกรมการเสนอตัวแบบและการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อการพัฒนาจิต สาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ 161
  : ปนพงศ์  งามมาก  
การจัดการความรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ห้องเรียนกลับทาง และการวิจัยเป็นฐาน ตามทฤษฎีคอนเนคทิวิซึม 170
  : จักรีรัตน์  แสงวารี  
 บทวิจารณ์หนังสือ : 189
                            ดีที่สุดในจุดที่ยืน  
: กองบรรณาธิการ  

 

9

 [Full Text/อ่านทั้งเล่ม]