วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
เล่ม 9 ปีที่ 3 ฉบับ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
Social Science Review Vol.3 No.3 September-December 2014  [Full Text]
พุทธบูรณาการ เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม : Buddhist integrated approach to mental and social development.
: พระพรหมบัณฑิต, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร.
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน : Changing values in society today
: พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),ผศ.ดร.
การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  The literature Review in social science research
: พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ, ดร.
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : บทบาทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  : University Strategy : the Role to Preserve of Arts and Culture
: ดร.พิเชฐ  ทั่งโต
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม :  The equitable income  distribution 
: ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น
มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ  : New Dimensions of executive government organizations
: ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
The Buddhist Cultures in Thai Society: Happy and Harmonious Society = วัฒนธรรมพุทธในสังคมไทย : สังคมสงบสุข และสามัคคี
  : Dr.Decha Kuppako  (ดร.เดชา กัปโก)
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการบริหารของผู้นำ :  Application of Iddhipada 4  for the Leaders Administration
  : ดร.อภิษฎาข์   ศรีเครือดง
การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารงาน = Application of Dharma Principles to Management
: วิฑูรย์  วีรศิลป์
การพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน : การบริหารนโยบายและเศรษฐกิจความเสมอภาค = Development of Immunity the Administration Policy and Economic in Equality
   : เนตรดาว  ขวัญพุทโธ
บทความวิจัย
ผลของของกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาความสามัคคีของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน The Effects of Guidance Activities on Ways of Behaving of Based on Saraniyadhamma for Developing Unity of Undergrad Students Faculty of Education Kasetsart University Bangkhen Campus 
: นววิช  นวชีวินมัย
การศึกษาปัญหาและความต้องการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว The Study of the Problem and Need Welfare of the Elderly Allowance of Khok-Pee-Kong Sub-District Administration Organization, Moung District,Sa-Kaeo Province.
  : ธนิยา โพธิ์งาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว= Factors Affecting Public Policy Implementationof Stakeholdersin Tubthai Administrative Organization, Traphraya District,Sakaeo Province.
  : เพชรสร้อย มีหนอง
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมทางจริยธรรมในสังคมไทยจากงานวรรณกรรมของวิมล ไทรนิ่มนวล = An Analysis of Ethical Behaviors in Thai Society From The Literary Works of Vimol Sainimnual.
 : กิตติวุฒิ  ขุนทองจันทร์
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  กรณีศึกษา วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ =The  quest  for the  management of local history, The case  study  was notdminant, Kirionwg temple in Nakhonsawan
            : ไพศาล  เครือแสง
ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  = The  Political  beliefs  of  Students  : A  case  study  of  Phetchabun  Rajabhat  University
  อภิไท  สอนทอง
การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน : A comparison of management between government and the private sector.
  : ชยพล อัศวเศรษฐภร
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะ ของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี = Exposure, Utilization and,Satisfaction with Dhamma programs at  SaengdhammRadio Station of People Making Meruts at Wat Pa Ban Dahd, Mueang District,Udorn Thani Province.
: อิสระพงศ์  สุธรรม
บทวิจารณ์หนังสือ : อายุยืน เกิน 100 ปี แบบชาวโอกินาวา : The Okinawa Program
จันทร  แสงสุวรรณวาว

 

23

[Full Text/อ่านทั้งเล่ม]