01_10 ปี กจพ. No.1

[สารบัญ]

     
  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้าน อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย   1-16
   กันยพร ธีรเวคิน  จิดาภา ถิรศิริกุล  ธนวรรณ แสงสุวรรณ  
  รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   17-40
   จิรายุ ทรัพย์สิน, นพฤทธิ์จิตรสายธาร, วันชัย สุขตาม, อภิชาติ แสงอัมพร ศศิธร ศูนย์กลาง  
  ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน: การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง วัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน   41-56
   เจ้าอธิการ สุริยา สิ้นโสก โฆสิต แพงสร้อย  สุรพงษ์ คงสัตย์  
   สภาพทั่วไปของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   57-64
  ไชยา ประดิษฐธรรม, พิศมัย จารุจิตติพันธ์  
  แนวทางการสร้างผลประกอบการที่ดีด้วยนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทใน ประเทศไทย   65-74
   บรินดา สัณหฉวี  
  การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา : การส่งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม   75-90
   ดร.พินิจ ลาภธนานนท์  
  ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 7   91
  ตะวัน ตระการฤกษ์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, จิดาภา ถิรศิริกุล  
  รูปแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย   105
  ทรงพล ลพนานุสรณ  
   THE DEVELOPMENT MODEL USING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR ENHANCEMENT EDUCATION MANAGEMENT QUALITY OF SMALL PRIMARY SCHOOL IN MIDDLE ISAN   121
   Nid Bai-iam  Natthaphng Phudlar  Kosit Paengsoi  
  แนวการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน   129
  ปณิษฐา ตาคำ กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  จิรพล จิยะจันทน์  
  สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง   143
  ช่อพฤกษ์ ผิวกู่  
  อิทธิพลของการใช้โซเชียลมีเดียในการน าเสนอข้อมูลการลงทุนต่อคุณภาพ ความสัมพันธ์ :กรณีศึกษาระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย   159
  ปภาดา ทัตพรพันธ์  จิรพล จิยะจันทน์  
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยการจัดการสาธารณสุขและปัจจัยด้าน ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย   171
   พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  จิดาภา ถิรศิริกุล  พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  
   รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์   185
   ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์  
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย   197
   เมธารัตน์ จันตะนี  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  บุญเรือง ศรีเหรัญ  
  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี   227
   สมบัติ แหวนวงศ์  เกียรติชัย เวษฎาพันธ์  
  รูปแบบการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่   237
   สมพร เกตุอรุณรัตน์  กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  จิรพล จิยะจันทน  
  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   251
   สุนีย์ สัจจาไชยนนท์  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
   การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ ทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย และพหุสัมผัส   269
   อวยพร ออละมาลี  พจมาน ชำนาญกิจ สำราญ กำจัดภัย  
   การพัฒนาภาวะผู้น้าแบบผู้รับใช้ในการด้าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน ้ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย   281
   ธภัทร อินทร์เอม กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ จิรพล จิยะจันทน  
   ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย   293
   ภัทรวัต มหาภิรมย์  
  การพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน   303
  สมยศ รักษาแก้ว  Somyot  Ruksakeaw  
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และระบบการผลิตแบบลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย   313
   สราวุธ แซ่ตั้ง  จิดาภา ถิรศิริกุล วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์  
   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา   323
   แสง โชติบุญ  ประยูร บุญใช้  สำราญ กำจัดภัย  
   ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย   335
   อธิคม อัศวตั้งเสถียร  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  สุนันทา เลาหนันทน  
   การจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีสถาบัน การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ   347
    อภิชิต ดวงธิสาร  อนันต์ เกตุวงศ  
   ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา   359
   นิตยา วงษ์กันยา  ศักดา สถาพรวจนา เนติ เฉลยวาเรศ  
   การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   371
   ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  
   การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่ พึ่งประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร   383
   พระโกศล มณิรตนา  
  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์   399
   พระครูถาวรกิจจารักษ์  พระสุธีธรรมานุวัตร  ประพันธ์ ศุภษร  
   รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   407
   พระครูธรรมธรสุขาติ ิตวโร (พิศาลพันธุ์)  
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง   425
   พระครูปลัดเถรานุวัตร  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ  รัฐพล เย็นใจมา  
   บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   439
   พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (นนฺทิโย ประยูร)  
   ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   457
    พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)  รัฐพล เย็นใจมา ธัชชนันท์ อิศรเดช  
   รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย   475
   พระครูสุนทรเขมาภินันท์  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา) สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
   การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี   489
   พระนิพ์พิชน์ โสภโณ (อนันตกิจโสภณ)  พระสุธีธรรมานุวัตร  สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
  การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี   505
   พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  สุรพล สุยะพรม  
   รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป   523
   พระมหาชัยวิชิต ชยาภินนฺโท (โสภาราช) พระครูพิพิธสุตาทร  สยาม ราชวัตร  
   รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล)   353
   พระมหาณัฐพงษ์ ตปญฺโญ (นาคถ้้า)  กฤษณา รักษาโฉม  สมิทธพล  เนตรนิมิตร  
   ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   551
   พระมหาสุขสันต์ สุเมธี (ธรรมมา)  ธิติวุฒิ หมั่นมี  รัฐพล เย็นใจมา  
   ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะ พุทธปรัชญาเถรวาท   561
   พระมหาโสฬส ชนุตฺตโม (พรมมา)  
   รูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)   577
   พระเวปุลละ เวปุลฺโล (แสงสว่าง)  แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
   คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4 ของส านักงาน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   591
   สามเณรเมธีเสี่ยบ่วง (คีลาวงค์)   พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย,ดร   ธิติวุฒิ หมั่นมี  
  รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   603
   พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม   
     
 

S__101220354

 [สารบัญ]

กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี  1-14
  พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส) และคณะ  
  การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  15-30
  พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล และคณะ  
  พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  31-44
  จักกฤช สิงห์ธนสาร และคณะ  
  กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 45-60
  ปัณณธณร เธียรชัยพฤกษ์และคณะ  
  การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 61-70
  ชัยธนพล ศรีจิวังษา  
  พัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพื่อชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 71-86
  พระครูสุทธิพงศ์มุนี และคณะ  
  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 87-104
  พระอธิการจาลึก สญฺญโต (เย็นสําราญ) และคณะ  
  การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 105-122
  พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์และคณะ  
  การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 123-140
  พระครูวิธานสุพัฒนกิจ และคณะ  
  การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 141-158
  บํารุง พันธุ์อุบล และคณะ  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา 159-172
  เติมศักดิ์ ทองอินทร์  
  ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 173-190
  พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว และคณะ  
  องค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 191-200
  ศุภชัย ประสพโชค, วรุณี เชาวน์สุขุม, ภัทรพล ชุ่มมี  
  ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 201-216
  อธิพัฒน์ พงศ์เรืองรอง และคณะ  
  การตีความสังขารธรรมด้วยภาษาบาลีเพื่อขจัดความขัดแย้ง 217-230
  พระมหาดวงรัตน์ ฐตรตโน  
  การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 231252
  ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล และคณะ  
  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 253-268
  ปัณณธณร เธียรชัยพฤกษ์  
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนผู้กระทาความผิดในศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 269-282
  ลักษณ แสงส่อง  
  การบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน 283-294
  บดินทร์  จิตต์เจริญ  
  ศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าและความสำคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมลำพูน 295-308
  ไพรินทร์ณ ณ วันนา  
  รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 309-324
  วีระศักดิ์ เหมหาชาติ  
  พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 325-342
  ศิรวัฒน์  ครองบุญ  
  การสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียงตามแนวนาถกรณธรรมของชุมชนในภาคเหนือ 343-345
  ศุธธันย์ไชย สองวรัชญ์  
  การวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนา 355-362
  โสภณ จาเลิศ  
  เครือข่าย: การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของการดาเนินการทางธุรกิจขายตรงในภาคอีสาน 363-374
  เอนก อาจวิชัย  
  กระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผล ในการปฏิบัติธรรม 375-388
  ปิยวัฒน์  คงทรัพย์  
  การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน 389-402
  เอนก คงขุนทด  
  ภูมิปัญญาการพัฒนาภาวะผู้นาในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ในอีสานตอนล่าง 403-412
  พระครูเกษมศีลภรณ์  
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 413-426
  พระจักรี ปิยวณฺโณ (ชูม่วง)  
  การพัฒนาระบบสวัสดิการด้านบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 427-436
  พระทวี  อภโย  
  ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 437-452
  พระทอง ตปญฺโญ (บุตรดี)  
  การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสานักปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูน คุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 453-464
  พระปลัดประสิทธิ์ ศรีสว่างค์  
  ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ำดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 465-478
  พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก และคณะ  
  วิเคราะห์เรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 479-492
  พระมหาดนัย ธมฺมาราโม  
  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ระดับอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 493-506
  พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)  
  ค่ายมวยไทย: รูปแบบการพัฒนาการจัดการศิลปะการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน มวยไทยในกรุงเทพมหานคร 507-516
  พระมหาสมเกียรติ  พวงใย  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาสาหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา 517-530
  พระมหาสุวรรณ กมฺพุวณฺโณ  
  การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัดขนอนอำเภอโพธาราม 531-542
  พระสนิท สุจิตฺโต (ท้วมดี)  
  ศึกษาวิเคราะห์วิธีกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย 543-556
  พระสุนทรกิจโกศล (เสวย จันทรัตน์)  
  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 557-570
  พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง)  
  การเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี 571-584
  พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์  
  แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการอยู่กับโลกธรรม ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 585-600
  แม่ชีจันทร์ธิภา แสวงทรัพย์  
  ความต้องการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 601-610
  กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ และคณะ  
  การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศ ตามแนวคิด การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สาหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 611-622
  รุ่งทิวา ปุณะตุง  
  การจัดการบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาการย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 623-634
  โสพิศ สืบศักดิ์  
  บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการน านักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองโลก 635-648
  สมปอง สุวรรณภูมา  
  องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 649-660
  สุภชัย เจริญดี  
  ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของข้าราชการไทย 661-676
  ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์  
  เหตุใด…ประเทศไทยจึงเป็นจุดสนใจของนักลงทุนจีน ? 677-690
  กาณติมา พงษ์นัยรัตน์  
  ทางออกปัญหาการเมืองไทย ศาสตร์และศิลป์ที่ไม่มีสูตรสำเร็จในบริบทสังคมไทย 691-704
  จุฬาลักษณ์  พันธัง  
  การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมพุทธสถาน ภาคอีสานตอนล่าง 705-714
  พระวีระพงษ์ อธิจิตฺโต (บุญคง)  
  บุญประเพณีข้าวเหนียว : การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ 715-722
  พระปลัดอนันต์ สนพะเนาว์  
  การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคอีสาน 723-730
  พระใบฎีกาวิชัย กลฺยาโณ (เวชยันต์)  
  การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจำการ ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา 731-740
  วิเชียร นามการ  
  ปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 741-750
  สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  
  แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 751-766
  ปริพนธ์  จําเริญพัฒน์  
  มัชฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 767-778
  ณัฏฐนาถ ศรีเลิศ  
  การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 779-788
  พระครูสมุห์วรวิทย์  ผาสุโก (ดุษฏีพฤฒิพันธุ์)  
  Methods of Teaching English as a Second Language Including Guidelines for Language Teaching 789-798
  Phattanaphong Tira  

 

S__101220355

 

 [สารบัญ]

 

     
  การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับการดูแลสมรรถภาพทางเพศชาย   1-12
   สัมพันธ์ กล่ำโกมล ทรงคุณ จันทจร  
   รูปแบบคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   13-24
   จารุพิชญา ตลับนาค  
   กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    25-36
  สรรเพชร โทวิชา  ศักดา สถาพรวจนา  วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  
  การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรงใน ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   37-50
  กัณฐิกา  พลอยทับทิม  จตุพร บานชื่น ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  
   ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ยังมีคู่สมรส   51-62
   กานต์สินี ทิพย์มณเทียร  ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล  
  อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใน ศูนย์เยาวชน เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   63-80
   จุฑารัตน์ คชรัตน์  มนต์ทิวา ไชยแก้ว  นุรซีตา เพอแสละ  
  ปัจจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล   81-86
   กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ จิดาภา ถิรศิริกุล พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  
  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน   87-100
   อิทธ คำตะลุง ปุ่น วิชชุไตรภพ  
  มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทในชุมชน ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อลดขั้นตอนการร้องทุกข์ เข้าสู่กระบวนการสอบสวน   101-112
   วัลลภ เก็จมะยูร  อดุลย์ ทานาราช  
  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   113-126
  วรเชษฐ์ โทอื้น  ณัฐพล จินดารัมย์  ชัชพงศ์ เทียมทันวณิช  
  การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่   127-142
  วันเฉลิม จันทรากุล  อภินันท์ จันตะนี   บุษกร วัฒนบุตร     
  การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์   143-160
   อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด  อนุวัต กระสังข์  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ  
  การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2   161-174
  พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี(เสริมแก้ว)  
  การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี   175-188
  พระครูประศาสน์ธรรมนันท์ (สมเดช ฐิติสมฺปนฺโน)  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเพื่อการเกษตร ในลุ่มน ้าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   189-202
   ณัฏยาณี บุญทองคำ   
   การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  203-222
   พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร)  
  พุทธบูรณาการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับความยั่งยืนขององค์กร   221-228
   ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์  
   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง  229-238
   ทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์  ยุทธนา ปราณีต  เติมศักดิ์ ทองอินทร์   
  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ ภาค 14   239-254
  พระครูศรีอรรถศาสก์(อรรถชัย มหาอตฺโถ) พระอุดมสิทธินายก พระสุธีวีรบัณฑิต  
   การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร   255-268
   ประจักษ์ ขุราษี  อภินันท์ จันตะนี  ประเสริฐ ธิลาว  
  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์   269-280
   ชนะยุทธ เกตุอยู่  ปัญญา คล้ายเดช   สุรพล สุยะพรหม    
   กระบวนการประชาคมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   281-292
   ธวัชชัย แสวงทรัพย์  กมลพร กัลยาณมิตร  ชนะ รัตนภักดี   ฉวีวรรณ ปูรานิธี  
   ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   293-304
   สมชาย รัตนภูมิภิญโญ  กมลพร กัลยาณมิตร  สุรพร สิมะกำธร  
   การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  305-314
   โสภาพิมพ์ สิมะกำธร  กมลพร กัลยาณมิตร  ปรียาพร เหตระกูล  
  การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้ แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  315-330
   รัชฎาพร ธิราวรรณ  ฐิติยา เนตรวงษ์  
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  331-340
   วนิดา เลิศทองคำ  พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ  ธนินาฏ ณ สุนทร  
  รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุสำหรับวัดพุทธ   341-352
  ณัจฉรียา คำยัง  กุหลาบ รัตนสัจธรรม อนามัย เทศกะทึก  สุนิสา แสงจันทร์  
   การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน   353-368
   บุษบง ธัยมาตร  
  การพัฒนารูปแบบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก   369-382
   รัชฎา พงษ์ประยูร  วัชรี ชูชาติ  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   383-396
   สาโรจน์ เผ่าวงศากุล  สุวรรณ นาคพนม  โยธิน ศรีโสภา  
  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   397-412
   กอบกุล ประเสริฐลาภ  ปัญญา การพานิช  
   อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา   413-424
   อนุวัต กระสังข์  พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)  
   ความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเจรามี เบนธัม : การศึกษาเชิงวิพากย์   425-440
   มณเฑียร อรรถวาที  
   บทบาทผู้นำสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน   441-452
   กิตติทัศน์ ผกาทอง  
   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา  453-466
   ศราวุฒิ เมืองอินทร์  
  วิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส    467-476
   สรรธาน ภู่คำ  
   การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สิน คดียาเสพติด   477-486
   พฒนดล พลเยี่ยม  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรม การจัดงานศพของชาวล้านนา   487-500
  ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์    
  การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงาน ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี   501-526
   เจ้าอธิการพิชิตศักดิ์ สุภาจาโร (จีบสันเทียะ)  
   การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น   527-544
   จีราวัฒน์ มันทรา  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ การดูแลภาวะสตรีวัยทอง   545-554
   นงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ  ฐิติศักดิ์ เวชกามา  
   รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตกรุงเทพมหานคร   555-570
   พระครูสุนทรจารุวรรณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  พิเชฐ ทั่งโต  
   การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร   571-582
   พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท)  พระสุธีวีรบัณฑิต  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  
  ทัศนภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความ ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   583-596
   วิชาญ น้อยโต  ธิติวุฒิ หมั่นมี   พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญโญ  
  การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง   597-618
   พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร์)   สุรพล สุยะพรหม  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  
 
   กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ    619-634
   วรวุฒิ อินทนนท์  
   แรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0  635-646
   พีรพล ไทยทอง  
  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 647-658
  กิตติพงษ์ พิพิธกุล  
  ภาวะผู้นําเพื่อการบริหารสํานักงานสมัยใหม่ 659-672
  เขมิกา ทองเรื่อง  
  การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 673-684
  พีรพล  ไทยทอง  
  ศักยภาพเพื่อการพัฒนาตลาดประชารัฐชายแดนไทยลาวบ้านหม้อ 685-696
  พระมหาปรัชญ์ อัตถาพร  
  การบริหารการพัฒนาราชการไทย 697-708
  วรวุฒิ อินทนนท์  
  รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานกลุ่มองค์กรของสภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดนครพนม 709-724
  อภิกนิษฐา นาเลาห์  
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 725-734
  ฐปณวัชร์ สระสม  
  บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 735-752
  พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ซยทตฺโตและคณะ  
  การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 753-764
  อัจจิมา มาศนิยม  
  แนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 765-778
  วีรณัฐ โรจนประภา  
  การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 779-792
  ไวริญ พยุงเกียรติคุณ  
  การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 793-808
  วรรณภา งอกนาวัง  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 809-822
  หัฒน์ มาศนียม  
  การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 823-836
  ณัฐพันธ์ วรกุล  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 837-848
  ชุติมา รักอาชา  
  สมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิผลต่อการจัดเก็บภาษี 849-860
  จุฬาลักษณ์ บุญอินททร์  
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 861-872
  ชิ้น ประสบพิชัย  
  สมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 873-882
  คมสัน ศุภวิมุติ  
  การจัดการความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับองค์การของรัฐโดยการอนุมัติโครงการต้านพลังงานชีวมวล ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 883-892
  อนันต์ ไกรบํารุง  
  การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงพุทธของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 893-904
  ปรสภร ประกัน  
  แนวทางกฎหมายเพื่อการกําหนดบทลงโทษผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติผิดจริยธรรม 905-914
  ธรรศไนย พึ่งสันเทียะ  
  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 915-924
  ฐิติพร เปกะมล  
  ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยสมุนไพรไทยโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 925-936
  น้ำฝน ศิริวันสาณฑ์  
  จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 4 937-948
  วรรณพัทร ซื่อตรง  
  การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 949-962
  โชติกา ปีลาผล  
  การทํางานของข้าราชการประจําต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ 963-976
  นพรัตน์ จันทร์เกษม  
  รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานด้านการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 977-988
  พิมพ์ชนก ธีรยศภูวนันท์  
  รูปแบบภาวะผู้นําทางการศึกษาในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 989-996
  ภราตา ศาสตร์พาณิช  
   กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กรณีเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  997-1006
   อารี หนูชูสุข  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  1007-1018
   ณัฐนันท์ ชุมแก้ว  
   การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  1019-1028
   กวีวัฒน์ คงพงศา  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21   102-1040
   ลักษณพร ใจดี  
   การยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองคําชาตรีโดยคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  1041-1050
   กวินกาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์  
   การปฏิรูปด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย  1051-1060
   ปิยมิตร แสงทอง  
   บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  1061-1066
   พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี  

 

 

 

S__101220356

 

 [สารบัญ]

 

  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี 1-14
  พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ และคณะ  
  การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ : วิเคราะห์จากพุทธปรัชญาทางสังคมและการเมือง 15-36
  จํานงค์ อติวัฒนสิทธิ์  
  การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง 37-50
  พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร) และคณะ  
  พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด ในจังหวัดชลบุรี 51-66
  พระครูชลธารคุณากร และคณะ  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 67-82
  พระครูอุทัยวรกิจ (ณรงค์ สุปญโญ) และคณะ  
  รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 83-94
  พระศรโสภณ ปภสสโร (นาดีมาก) และคณะ  
  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 95-108
  พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมโม) และคณะ  
  การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบน 109-126
  วลัญซ์ซยา เลิศรัชชาพันธ์ และคณะ  
  รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 127-142
  อภิสรา จ่ายเจริญ และคณะ  
  กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา 143-160
  พระมหากัณหา กันตสีโล (สาระทิศ) และคณะ  
  รูปแบบการบริหารจัดการน้ำตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 161-178
  อําพล ปุญญา  
  การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 179-190
  บรรจง โต๊ะมณี และคณะ  
  การประเมินผลนโยบายการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 191-198
  อนงค์วรรณ เทพสุทิน และคณะ  
  การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นํามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม 199-210
  ดวงใจ ปินตามูล และคณะ  
  กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 211-230
  พระมหาสมเด็จ มหาสมิทธิ (อัตสาร)  
  การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 231-246
  พระครูปริยัติสุวัดมนาภรณ์ (ประภาส จนุทวณโณ) และคณะ  
  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ของเขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 247-258
  พระครูวินัยธรสรยุทธ ฐานวุฑโฒ (มีสําราญ) และคณะ  
  การจัดการขยะมูลฝอยตามไตรสิกขาของกรุงเทพมหานคร 259-268
  นัทพล ปิยะสุวรรณเดช และคณะ  
  การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 269-280
  ธวัชชัย สมอเนื้อ และคณะ  
  การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 281-294
  พระมหาบุญรอด อมรทตโต และคณะ  
  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติด ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 295-302
  พิศมัย ทองเที่ยง และคณะ  
  รูปแบบการทํางานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล ในจังหวัดพิษณุโลก 303-312
  วรพล วรสุวรรณโรจน์ และคณะ  
  การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 313-328
  พระมหากิจการ โชติปญโญ (ยุติพันธ์) และคณะ  
  กลยุทธ์การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 329-348
  พระรุ่งโรจน์ ขยานนโท  
  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 349-364
  ร่มปรางค์ สวมประค้า และคณะ  
  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม 365-378
  พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญญาวๆมโน (แสนบุญมี)  
  การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ต้านการตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 379-396
  พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎีตภณ สุเมโธ) และคณะ  
  พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 397-406
  วิโรจน์ วิชัย  
  รูปแบบการพัฒนาบึงน้ำขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย 407-420
  อัครเดช พรหมกัลป์  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเด่นในเขตปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๔ 421-432
  พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส (ประสิทธิ์ ชิตมาโร)  
  ภาวะผู้นําเชิงพุทธเพื่อบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน 433-448
  พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญโญ (ปล้องขัน) และคณะ  
  การพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ตํารวจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตํารวจ 449-466
  พระครูวินัยธรวรรณไชยสิริวณโณ และคณะ  
  การสร้างภูมิคุ้มกันการเสพติตอินเทอร์เน็ตตามหลักอริยสัจ 4 467-480
  วัยญา ยิ้มยวน  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 481-494
  สุวัฒน์ อินทรประไพ และคณะ  
  รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบล ในจังหวัดสุรินทร์ 495-508
  พระสุระ ญาณธโร (จันทึก) และคณะ  
  การบริหารจัดการขุมขนพึ่งตนเองวิถีพุทธเพื่อความยั่งยืน 509-522
  พระมหาภูษิต อศควณโณ (ปุสันรัมย์) และคณะ  
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 523-538
  พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมุโม สิทธิอินทร์)  
  การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 539-552
  รินทอง แก้วทุม และคณะ  
  เงื่อนไขการฟื้นฟูตลาดน้ำขุมขนผ่านการสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 553-570
  กิตติกร สันคติประภา  
  รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 571-586
  กิตติชัย เจริญชัย และคณะ  
  แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 587-596
  ภคมน พันธมนัสโสภา และคณะ  
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 597-608
  ชนิตา ชุมศรี และคณะ  
  การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 609-630
  ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล และคณะ  
  แหล่งน้าชุมชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ของชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง 631-644
  พระครูปริยัติชโยดม และคณะ  
  คุณลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษา กิจการต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร 645-656
  เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ  
  การศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 657-664
  ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  
  บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการนักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองโลก 665-678
  สมปอง สุวรรณภูมา  
  FACTORS AFFECTING THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN MULTI-ENVIRONMENT OF XINJIANG PROVINCE, CHINA 679-692
  Xiujin Guo  
  การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการสวดพระพุทธมนต์ที่มีต่อสังคมไทย 693-702
  อธิเทพ ผาทา  
  รูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่บัญญัติ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 703-714
  ธงชัย ธนะสิงห์  
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ความเป็นมืออาชีพ และความสําเร็จองค์กร ของวิสาหกิจขนาตกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน 715-726
  สิริศักดิ์ รัชศานติ  
  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้เกิดความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษา เอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 727-734
  ประภาพรรณ รักเลี้ยง  
  การใช้หลักธรรมาภิบาลของราชการเพื่อการปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา 735-748
  กฤษณ์ ภูรีพงศ์  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักเรียนนักศึกษาไทย 749-758
  อมรรัตน์ สุวรรณมณี  

 

S__101220357

 [สารบัญ]

     
  การบูรณาการบทบาทของพระสงฆ์ร่วมกับเครือข่ายสังคมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคอีสาน  1-14
   พระสุวิจักขณ์  กุลยศชยังกูร,  โฆสิต  แพงสร้อย  
  การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา  15-24
  มนัสพล ยังทะเล,  ทรงคุณ  จันทจร,  สุรพงษ์  คงสัตย์  
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   25-36
  ลภณ อาจศรี,  ศิวัช ศรีโภคางกุล  
  การพัฒนารูปแบบการใช้พื้นที่วัดเชิงพาณิชย์แนวบุญนิยมในภาคอีสาน 37-50
  พระอธิการสุพจน์  ศรีปัญญา,  สมชาย  ลำดวน,  สุรพงษ์  คงสัตย์  
  การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 51-66
   ธิติวุฒิ หมั่นมี,  อนุวัต  กระสังข์  
  รูปแบบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ของธุรกิจร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 67-82
   วันทนีย์  แสนภักดี, บัณฑิต  ผังนิรันดร์, ปรีชา พงษ์เพ็ง  
  ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ  83-100
  พระทวีศักดิ์  แดงขาวเขียว,  สุทธิกัญจน์  ทิพยเกษร  
  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา 101-114
  กษศรณ์ นุชประสพ,  อังศินันท์ อินทรกำแหง, วิชุดา กิจธรธรรม  
  การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก 115-127
   พรรณราย อักษรถึง, อรพินทร์ ชูชม, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล  
  การบรรลุเป้าหมายนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน:กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร  128-147
  น้ำฝน  ศิริวันสาณฑ์,  พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล  
  การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการโครงสร้างพระมหาปิฎกไทโช  148-160
  สุดารัตน์ บรรเทากุล  
  การพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงาน  161-170
  วรรณกานต์ ขาวลาภ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์,พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ  
  ห้องเรียนกลับด้าน : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  171-182
   ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  
   การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก  183-194
   ดอนล่าร์ เสนา, บุญทัน ดอกไธสง,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  
   รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา  195-204
  สุกัญญา รอบจังหวัด,  สิริวัฒน์  ศรีเครือดง,  ประยูร สุยะใจ  
  รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุรินทร์ 205-217
  พระสุระ ญาณธโร (จันทึก),  รัฐพล เย็นใจมา, บุษกร วัฒนบุตร  
  ภาวะผู้นำของผู้บริหารในยุค Thailand 4.0  218-232
  อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ  
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 233-248
   ชุติภา กันนุฬา,  ปรีชา วิหคโต  
  การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  249-266
  ถวิล คำโสภา   ศักดา สถาพรวจนา  วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์  
  กระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 267-276
  สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง,  ชาติชัย อุดมกิจมงคล,  ละมัย ร่มเย็น,ภักดี โพธิ์สิงห์  
  รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 277-290
   นิลวรรณ  ทองเทียนชัย,  มิตภาณี  พงษ์พัว, พาที  เกศธนากร  
  การส่งเสริมพุทธจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  291-306
  สุภาภรณ์ โสภา, ธิติวุฒิ หมั่นมี, บุญทัน ดอกไธสง  
  ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  307-322
   สุวัฏ สอนจันทร์,  ธิติวุฒิ หมั่นมี, บุษกร วัฒนบุตร  
  คุณภาพชีวิตของประชาชนกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี  323-336
   สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ  
  แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175  337-350
  พินิจ  ทิพย์มณี  
   สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  351-362
    พระมหาวิเศษ  เสาะพบดี, ดร. ภูเบศ ม่วงแก้ว,วิราษ ภูมาศรี  
  ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   363-372
   ไพรุ่ง บุญเลิศ, สุพัตรา ศรีสุวรรณ  
  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  373-382
  พระครูศรีปัญญาวิกรม  
   การสื่อสารเพื่อการรณรงค์กิจกรรมทางสังคมในชุมชน    383-392
  เมธาวี จำเนียร  
  การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  393-410
   ณัฐกิตติ์  นาทา, มีชัย  เอี่ยมจินดา,  นรินทร์  สังข์รักษา,ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล  
   การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา  411-422
   พระอุดมสิทธินายก, อนุวัต  กระสังข์, พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณประเสริฐ  ธิลาว  
   การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  423-434
   วิกรณ์  รักษ์ปวงชน  
  หมู่บ้านรักษาศีล 5 : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย    435-448
   พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ  
  หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  449-460
  พระคมสัน  ฐิตเมธโส, เดช  ชูจัดอัด,  ปิยวรรณ  หอมจันทร์  
  บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  461-474
   พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว), ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร วัฒนบุตร  
   ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  475-490
  พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺญากาโม), พระสุธีวีรบัณฑิต, บุษกร วัฒนบุตร  
  การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน   อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  491-504
   พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ) พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์  ทสฺสนีโย), ธิติวุฒิ  หมั่นมี  
   การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้าตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  505-516
   พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ,  พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร,  ธิติวุฒิ  หมั่นมี  
  การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  517-530
   พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จนฺทวํโส) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  
  รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 531-544
  จิราภรณ์  ขันทอง  
  การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  545-552
  รังสรรค์ ประเสริฐศรี  
  การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์  553-564
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ/แซ่หลี, พระมหาประสาน อนุวตฺโต  อนุวัต  กระสังข์  
  ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  565-576
   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา)  
   พุทธธรรม : วาทกรรมท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมไทย 577-590
   พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวุฑฒโน  
   การประเมินการให้บริหารของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย  591-606
   บัวลี มณีแสน  
  ธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0  607-616
  พีรพล ไทยทอง  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ  617-626
  วรวุฒิ อินทนนท์  
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  627-638
  ภูมิพัฒน์  เสน่ห์พูด  
  การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  639-650
  พระเกียรติจำนง  ติกฺขปญฺโญ (ภูนา)  
  การพัฒนการบริหารตามหลักอิทธิพบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  651-662
  กุษลินน์ ปรีชา  
  ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในการกระทำผิดจริยธรรม  663-678
  วรพจน์  ถนอมกุล  
  การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ 679-690
  อภิกนิษฐา นาเลาห์  
  สภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  691-704
  พระเทพญาณมงคล  
  ยุคสมัยโอฆะเต็มรูปแบบ 705-714
  พีรวัส   อินทวี  
  บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการพัฒนาชุมชน  715-728
  เขมิกา ทองเรือง  
  การพัฒนาโมเดล TMKS เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  729-744
  อภินันท์ สีสันต์