วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

journal of Mcu Social Science Reviews

Vol.7 No.3  July-September 2018

 

สารบัญ
กองบรรณาธิการ (2)
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (3)
บทบรรณาธิการ (4)
บทความวิจัย :  
รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2-A MODEL OF SANGHA PARTICIPATION IN DRUG PROBLEM SOLVING AT SANGHA ADMINISTRATION REGION II  1
          : พระครูพินิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร  สุรพล สุยะพรหม  Phrakhrupinitphrariyattikit (Sombat worathamm ), Phra Palat Raphin Buddhis r , Surapon Suyaprom  

รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
 A SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL OF SANGHA ADMINISTRATORS IN CHONBURI PROVINCE
15
          : พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า ติกฺขวีโร) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร  สุริยา รักษาเมือง Phrakhruvisitdhammasophon (Sanga Tikkhaviro), Phrapalad Raphin Boddhisaro Suriya Raksamuang  

การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี-SUITABLE ADMINISTRATION DEVELOPMENT FOR SANGHA ADMINISTRATION OF ADMINISTRATIVE MONKS IN SUPHANBURI PROVINCE  
26
          : พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท สุวณฺโณ), พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,พิเชฐ ทั่งโต Phrakhruphimonsuwannaket (Sanit Suwanno), Phra Palat Raphin Buddhisaro , Phichet Thangto  

การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี
-THE MONATRY DEVELOPMONT AS BUDDHIST WAY COMMUNITY CENTER BY SANGKA ADMINISTRATION IN KANCHANABURI PROVINCE
38
          : พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์ (อำนาจ เขมกโร) พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร) ธิติวุฒิ หมั่นมี, Phrakhrukanchanadhamphithak (Amnat Khemangkaro), Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro), Thitiwut Manmee    

รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14
- A MODEL OF ADMINISTRATION FOR EXCELLENCE OF PARIYATTIDHAMMA SCHOOLS AT SANGHA ADMINISTRATION, REGION 14
50
          : พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก) พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) สุรพล สุยะพรหม Phrakhrukosondhammanusit (Prasit Asoko), Phra Udomsitthinayok (Kamphol Ku ̃angkaro), Surapon Suyaprom  

กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-STRATEGIES FOR COMMUNITY AND POLICE COOPERATION ON CRIME PREVENTION AND SUPPRESSION IN THE NORTHEASTERN OF THAILAND
64
          : ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์, กฤช เพิ่มทันจิตต์, ธัชชนันท์ อิศรเดช, ยุทธนา ปราณีต, Teerad Tipnoppanon, Grit Permtanjit Thatchanan Isaradet, Yuttana Praneet  

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี - AN APPLICATION OF BUDDHADHAMMA FOR PROMOTING ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN UBOLRACHATANI PROVINCE
76
          : ถนัด ไชยพันธ์,  พิเชฐ ทั่งโต, สุรินทร์ นิยมางกูร, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, Thanad Chaiyaphan, Phichet Thangto, Surin Niyamangkoon, Jumnong Adivattanasit  

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์-PREVENTING AND SOLVING PROBLEMS FROM FIREWATER-DRINKING IN ACCORDANCE WITH THE BUDDHIST ECONOMICS
90
          : พลวัฒน์ ชุมสุข Pholwat Choomsook  

การศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร-ANALYTICAL STUDY OF THE IMPORTANCE OF THE SENSE – FIELD IN SAḶĀYATANA VIBHAṄGASUTTA
101
          : พระมหาภาธร อาภาธโร, อธิเทพ ผาทา, อุทัย สติมั่น, Phramaha Patorn Abhakdharo (Inthapool), Athithep Phatha, Uthai Satiman  

การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่ม อาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน-DEVELOPMENT OF HEALTH RELATED BUDDHIST MISSIONARIES MODEL TO PROMOTE HEALTH AND WELL-BEING AND TO PREVENT METABOLIC SYNDROMES AMONG BUDDHIST MONKS IN NAN PROVINCE
112
          : เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง Kiettisak Suklueang  

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-MODEL DEVELOPMENT FOR BUDDHIST UNIVERSITIES MORAL TEACHING MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS.
120
          : พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช)  พิณสุดา สิริธรังศรี, สินธะวา คามดิษฐ์ Phrakrupalatkaweewathtana (Teerawit Sukontavaranon), Pinsuda Siridhrungsri, Sinthawa Khamdit  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-LEARNING MANAGEMENT MODEL THAT PROMOTES A COGNITIVE SKILL IN ANALYTICAL THINKING WITH THE PRINCIPLE OF BUDDHA DHAMMA OF THE BACHELOR’S DEGREE STUDENTS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
133
          : พระมหาสาธิต เมธีจรรยาภรณ์ Phramaha Sathit Methijanyaphorn  

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-FACTORS AFFECTING TO THE EFFECTIVENESS FOR ADMINISTRATOR’S DEVELOPMENT OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
147
          : พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)  ไชยา ยิ้มวิไล Phramethithammajarn (Prasarn Chanthasaro), Chaiya Yimwila  

รูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ ออมทรัพย์ในประเทศไทย-RISK MANAGEMENT MODEL IN GOOD GOVERNANCE OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES MANAGEMENT IN THAILAND
 163
          : สมศักดิ์  สรสินธุ์, ศักดิ์ชาย นาคนก, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร, กันต์ฤทัย คลังพหล Somsak Sornsin, Sakchai Naknok, Theathanick Siriwoharn, Kanreutai Klangphahol  

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ-LEARNING ORGANIZTION AND OPERATIONAL EFFECTIVENESS ACCORDING TO THE ORGANIZTION AND PERSONNEL DEVELOPMENT OF ROYAL POLICE CADET ACADEMY
178
          : สุนันทา สุเทศ ,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ Sunantha Sutes, Somboon Sirisunhirun  

กระบวนการจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิและป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล-MANAGEMENT PROCESS FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND WOMEN IN BANGKOK AND VICINITY
193
          : บฏสกรรัตน์ หงสกุล, ตระกูล จิตวัฒนากร,พิศมัย จารุจิตติพันธ์, Bossakornrata Hongsakul, Trakul Chitwattanakorn, Pisamai Jarujittipan  

ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย- THE COOPERATIVE EDUCATION EFFECTIVENESS : A CASE STUDY OF HIGHER EDUCATION IN THAILAND
 206
          : วิไลลักษณ์ ขาวสอาด Wilailak Khaosaard  

อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570)-THE SCENARIO OF WELFARE HOME FOR CHILDREN MANAGEMENT IN THE NEXT DECADE (2017-2027)
219
          : อธิคม บุญมณีประเสริฐ, ดาวรุวรรณ ถวิลการ Athikhom Boonmaneeprasert, Daruwan Thawinkarn  

ความเชื่อในพิธีอรังกิตรัมในนาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัม - BELIEFS ON THE ARANGETRAM CEREMONY IN BHARATANATYAM INDIAN CLASSICAL DANCE
231
          : ฤตพชรพร ทองถนอม, นราพงษ์ จรัสศรี Rittapotcharaporn Thongtanorm, Naraphong Charassri  

การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความรู้-SYSTEMATIC THINKING AND THE DEVELOPMENT OF LEARNING ORGANIZATION TO DRIVE FOR KNOWLEDGE BASED SOCIETY
244
          : จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์ Chanthana Udom, Harin Sachdev  

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ-STRATEGIC ADMINISTRATION OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MUANG DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE
260
          : ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, วัชรินทร์ สุทธิศัย Natthapra Chaiyasinkhunanon, Watcharin Sutthisai  

การศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ-THE STUDY FACTORS OF BUDDHIST ORIENTED SCHOOL TO ACADEMIC ACHIEVMENT OF PRIMARY STUDENTS IN BUDDHIST ORIENTED SCHOOLS
 273
          : ผกาพรรณ บุญเต็ม, เพ็ญประภา สุธรรมมา, นะฤเนตร จุฬากาญจน์, Phagapun Boontem, Penprapa Suthamma, Narunest Chulakarn  

ศึกษาโครงสร้างองค์การเพื่อการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร-A STUDY OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR THE OPERATIONS OF PUBLIC UNIVERSITY GRADUATE SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLIS
284
          :ปรมต วรรณบวร Poramat wanabaworn  

ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -GOOD GOVERNANCE LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN LOWER NORTHEASTERN REGION
 298
          : ธิติวุฒิ หมั่นมี Thitiwut Manmee  
การบูรณาการบทบาทของผู้น าทางจิตวิญญาณเพื่อความเขม้แข็งของชมุชน INTEGRATING THE ROLE OF SPIRITUAL LEADERS IN STRENGTHENING OF THE COMMUNITY 315 
          : โฆสิต แพงสรอ้ย Kosit Pangsoi
BOOKS REVIEWS : ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์  บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?
          : พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. และคณะ
 329


1538490500482

[FULL TEXT/อ่านทั้งเล่ม]

 qrcode  654

 QR CODE อ่านวารสารรายบทความ [List]

 CR CODE อ่านฉบับเต็มทั้งเล่ม [Full Text]