สถานะบทความ : ขณะนี้อัตราบทความสัดส่วนภายนอกเต็มถึงปลายปี 2562