สารบัญ

กองบรรณาธิการ                                                                                                                                             (2)

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ                                                                                                              (3)

บทบรรณาธิการ                                                                                                                                               (4)

บทความพิเศษ :

ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบน                       1

:ชัยยุทธ  ชิโนกุล

บทความวิจัย :                                                                                                                                                

การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม                                               8

:พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท)

การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประเทศไทย                                                                                                                                             21

:สุรินทร์ นิยมางกูร

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย                                                                                                  37

:ประเสริฐ ธิลาว

การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา

ในเขตชายแดนใต้ : ศึกษากรณีพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี                                                                         51

:ชนิศร์  ชูเลื่อน

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                                                                                      61

:สุภาภรณ์  พรหมนา

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามทำให้สหภาพเมียนมาร์เป็นประชาธิปไตย

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008                           74

:โกเมศ  ขวัญเมือง

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                                                                      86

:สุขอุษา นุ่นทอง

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี                              99

:ผดุง  วรรณทอง

บทบาทของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย                                                                                          111

:พัชรดา  รัดเกล้า

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี                                           122

:วนาลี เทียมไธสง

บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคปฏิรูปแห่งชาติในรัฐบาลปัจจุบัน                                               132

:สมนึก  รุ่งกำจัด

ส่วนผสมทางการตลาดบริการและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                            141

:ชวลิต  จันทป

การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด                                                                                 152

:พัชราภา  สิงห์ธนสาร

การประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น:

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี          166

:อุทัย  จันทรรัตนกานต์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้สถานการณ์การค้าตลาดอินโดจีน

จังหวัดมุกดาหารของผู้ประกอบการร้านค้า หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       178

:วงศ์ธีรา สุวรรณิน

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจ

การนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์                        190

:สุวัฒน์  อินทประไพ

 

การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ควายในประเทศไทย                                                        205

:จุฑามาศ รัตตะมาน

บทความวิชาการ :

นโยบายศาสตร์ : ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ถึงข้อจำกัดและศักยภาพในอนาคต                                     215

:กฤช  เพิ่มทันจิตต์

ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข                                                                                   224

:รัฐพล  เย็นใจมา

พุทธธรรมาธิปไตย                                                                                                                                         239

:พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (กำพล คุณงฺกโร)

หลักความสัมพันธ์ห้าประการและหลักบรรทัดฐานสามมุมมองของหลักจริยธรรม
กับการรักษาเสถียรภาพของสังคมจีน
                                                                                                       247

:สยุมพร  ฉันทสิทธิพร

ว่าด้วยทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalism) ในสังคมวิทยา                                                  260

:จิรโชค  วีระสย

BOOKS REVIEWS: รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ
ความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา
                                                            273

: พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. และคณะ

ภาคผนวก                                                                                                                                                       

            ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์                                                 294

            คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ                                                                                                295

            หนังสือขอเสนอบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่                                                                     301

            ใบสมัครสมาชิก                                                                                                                                   302