ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561

Vol.7 No.1 January- March 2018

กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
   
บทความวิจัย :  

รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม Paradugm Model of Cultural Public  Administration
1
  : ธนยศ ชวะนิตย์,บุญทัน ดอกไธสง,สมาน งามสนิท Thanayos Chawanit, Boonton Dockthaisong, Sman Ngamsnit  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน Administration Strategies in Buddhist University for Asean
18
  : พระเมธาวินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา),พิณสุดา สิริธรังศรี, กล้า ทองขาว
Phramedhavinaiyaros (Suthep Buddhachanya), Pinsuda Siridhrungsri, Kla Thxngkhaw
 

การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน Community Leaders Cultural Managament in Activity Enhancement for Social Security and Sustainability
32
  : โฆสิต แพงสร้อย Kosit Pangsoi  

การพัฒนากฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย The Development of Labor Law to Support the Asean Economic Community on Working in Thailand
43
  : กฤตน ชมพูรัตน์, ศิริพงษ์ โสภา  Kittana Chomphurat, Siriphong Sopha  

บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร INTEGRATION OF BUDDHADHAMMA IN INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY UTILIZATION
55
  : สุนันทา  กริชไกรวรรณ   สุวิญ รักสัตย์ สุมานพ ศิวารัตน์  พระมหาบุญไทย ปุญฺมโน
Sunanta Krichkraiwan, Suvin Ruksak, Sumanop Siwarat, Phramaha Boonthai Puññamano
 

นโยบายกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา POLICY AND MECHANISM IN ELDERS WELLNESS ENHANCEMENT OF PHAYAO LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
70
  : พระครูพิศาลสรกิจ, คนอง วังฝายแก้ว  Phrakhrupisalsorakit, Kanong Wangfaikaew  

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ  THE DEVELOPMENT OF BUDDHIST WAY SCHOOL MANAGEMENT IN SAMUTPRAKARN PROVINCE
84
  : พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  ยุทธนา ปราณีต
Phrakhrubaitikasu Winsuwichano, Phramaha Krisada Kittisophano, Yutthana Pranit
 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE
99
  : พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  พระอุดมสิทธินายก  ประเสริฐ ธิลาว  จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee), Phra Udomsitthinayok, Prasert Tilao, Chadet Phosithong
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน MODEL DEVELOPMENT FOR BUDDHIST UNIVERSITIES MORAL TEACHING MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS.
116
  : พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) พิณสุดา สิริธรังศรี  สินธะวา คามดิษฐ์
Phrakrupalatkaweewathtana (Teerawit Sukontavaranon), Pinsuda Siridhrungsri, Sinthawa Khamdit
 

บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและพระสงฆ์ต่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนแม่สอด EDUCATIONAL ROLE OF BUDDHIST MONASTERY AND MONKS FOR EDUCATION-DISADVANTAGED CHILDREN IN MAESOT BORDER AREA
132
  : ชญานิน จันทรวิจิตร์ พินิจ ลาภธนานนท์ Chayanin Jantarawijit, Pinit Lapthananon  

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM AT AYUTTHAYA PROVINCE
145
  :พระมหากวินท์ ยสินฺทวํโส (วงศ์อินทร์อยู่) ธัชชนันท์ อิศรเดช  สุริยา รักษาเมือง
Phramaha Kawin Yasindhavangso (Wonginyu), Thatchanant Issaradet, Suriya Raksamueng
 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย THE MANAGEMENT STRATEGY OF MIDDLE AREA WATERSHED COMMUNITY FOR PREVENTION AND RESOLUTION OF FLOOD
157
  :พระวิเทศพรหมคุณ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ  อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ อัครเดช พรหมกัลป์
Pra Wides Brommakun, Phrakhrusangharak Chakkit Phuripanyo, Akaranun Ariyasripong,Akkaradecha Brahmmakapp
 

FACTORS AFFECTING THE STRATEGIC ACCOUNTING INFORMATION QUALITY FOR AUTO PARTS BUSINESS IN THAILAND  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
170
  :ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์, สุธนา บุญเหลือ, ศรัญญา รักสงฆ์  Papapit Srisawangwong, Sutana Boonlua, Saranya Raksong  

การก่อตัวของนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรมกรณี การสำรวจแร่โพแทชอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร POLICY IN FORMATION PROCESS GUIDELINES ON PROTASH SURVEYING IN SAKONNAKHON PROVINCE. 
185
  : ประดิษฐ์ เปรมปรีดิ์  เอกพร รักความสุข Pradit Prampree, Ekkaphon Rakkhwamsuk  

FACTORS AFFECTING HUMAN CAPITAL MANAGEMENT CAPABILITY: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FROM HOTEL BUSINESSES IN THAILAND ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์: การสารวจเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
196
  :  Thareerat Kulilung, Karun Pratoom, Prathanporn Jhundra – indra ธารีรัตน์ ขูลีลัง  การุณ ประทุม  ประทานพร จันทร์อินทร์  

PATTERNS OF LOCAL WISDOM USED FOR CONSERVING HERBS WITH PROPERTIES OF SCARLET FEVER AND MENINGOCOCCAL DISEASE TREATMENT ACCORDING TO TAXILA PHARMACOPEIA รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพรเกี่ยวกับโรคไข้พิษไข้กาฬ ตามคัมภีร์ตักสิลา 

212
   มงคลศิลป์ บุญเย็น Mongkhonsil Bunyen  Songkoon Chantachon Palida Chaloemsaen  

ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความสำเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย THE ASSOCIATION BETWEEN ENVIRONMENTAL AND POLICY FACTORS AND SUCCESSFUL SMOKING CESSATION OF THAI SMOKERS 
223
  :    ภูเบศ วณิชชานนท์  เฉลิมพล แจ่มจันทร์  อารี จาปากลาย
Phoobade Wanitchanon, Chalermpol Chamchan, Aree Jampaklay
 

ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) สำหรับมะม่วงของเกษตรกรอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง KNOWLEDGE NEED TOWARD GOOD AGRICULTURAL PRACTICE (GAP) FOR MANGO IN SAMKO DISTRICT, ANG THONG PROVINCE 
236
  : อลิษา กลิ่นประทุม พัชราวดี ศรีบุญเรือง สาวิตรี รังสิภัทร์
Alisa Klinprathum, Patcharavadee Sriboonruang, Savitree Rangsipaht
 

PROCEDURAL MODEL FOR YOUTH DHARMA PRACTICE PROGRAMS TO STRENGTHEN SOUTHERN ISAN COMMUNITIES รูปแบบการดาเนินโครงการปฏิบัติธรรมสาหรับเยาวชน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้ 
250
  : พระทนงค์ศักดิ์ ดื่นขุนทด บุญสม ยอดมาลี  Phrathanongsak Duenkhunthot Bunsom Yotmali  
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อค่านิยม 12 ประการ : กรณีศึกษาโรงเรียน ธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ STUDENTS’ KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING TOWARDS 12 NATIONAL CORE VALUES : A CASE STUDY OF DHMMARAJSUKSASACHOOL, MUANG, CHIANG MAI
                      : พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต) Phrakhruvitisasanatorn (kasem Upasanto)
บทความวิชาการ การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 CREATING A MODEL FOR ETHICAL DEVELOPMENT FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE 21st CENTURY
265
273
   : บุษกร วัฒนบุตร Busakorn Watthanabut  
ผู้นำกับการสร้างความเปลี่ยนแปลง LEADERSHIP WITH CHANGE BUILDING  282
  :  อภิชาติ พานสุวรรณ  Apichat Pansuwan  

BOOK REVIEWS :
สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS 295
  : พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),ดร. Phra Sutheevirabundith Ph.D  พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร),ผศ.ดร.  Phra domsitthinayok Ph.D.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.  Phramaha Sunun Sunundho Ph.D. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.Phramaha Krisada Kittisophano Ph.D.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  Prasert Thiloa Ph.D  ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ Phongphat Chittanurak Ph.D  

 

1522320564952

 [FULL TEXT อ่านทั้งเล่ม]