Download (PDF, 1.01MB)

 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/

Vol.6 No.4 October- December 2017

กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
   
บทความวิจัย :  
ทิศทางใหม่ของพัฒนาการทางรัฐศาสตร์   NEW DIRECTION OF POLITICAL SCIENCE DEVELOPMENT 1
  : ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์  Thirapat Serirangsan  

แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม
 ขององค์กรมาตรฐานสากล THE GUIDELINES FOR SOLVING THAI FISHING PROBLEMS WITH INTERNATIONAL CSR STANDARDS IMPLEMENTATION
14
  : บรินดา สัณหฉวี  Brinda Sunhachawee  

องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านเนินกลาง หมู่ 
2  ตำบลเนินศาลาอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ KNOWLEDGE OF COMMUNITY SELF MANAGEMENT BASED ON THE GUIDELINES OF THE SUFFICIENCY ECONOMY, A CASE STUDY “NOEN KLANG COMMUNITY, MOO 2, KROK PHRA DISTRICK,NAKHON SAWAN PROVINCE”
26
  : หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์  Hataichanok  Khatsombun  

การพัฒนาผู้นำต้นแบบในสังคมไทย  DEVELOPMENT OF MODEL LEADER IN THAI SOCIETY 
38
  : ชญาดา เข็มเพชร Chayada Kempetch,  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ Phramahaboonlert Inthapañño,
บุษกร วัฒนบุตร  Busakorn Watthanabut
 

การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา THE STUDY OF PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
51
  : อัจฉรา หล่อตระกูล  Achara Lortrakul  

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก THE MANAGEMENT  DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL OF SANGHA ADMINISTRATORS IN NAKHONNAYOK PROVINCE
60
  : พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ. Phrakhrubanphotphawanawithan (Manin jantako),  อภินันท์  จันตะนี Aphinant Chantanee, ยุทธนา  ปราณีต Yutthana  Pranit  

แนวทางการจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชีบริหาร
 THE ARRANGEMENT TREND OF MANAGERIAL ACCOUNTING RESEARCH
72
  : พิมพาภรณ์  พึ่งบุญพานิชย์ Pimpaporn Puengboonpanich  

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 THE EFFICIENCY DEVELOPMENT OF SANGHA ADMINISTRATION MODEL IN 13TH REGION SANGHA ADMINISTRATION
87
  : พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท Phrakhrusamuh Chinworawat Thirabhattho (Junjuea), พระสุธีวีรบัณฑิต Phra Suthiwirabandit,  ธิติวุฒิ หมั่นมี Thitiwut Manmee  

หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่ INTEGRATING BUDDHIST PRINCIPLES INTO THE MINDS OF NEW AGE EXECUTIVES 
100
  : อภิชาติ พานสุวรรณ   Apichat Pansuwan  

ทฤษฎีภาวะผู้นำใฝ่บริการ
 : ทิศทางการบริหารจัดการขององค์การในอนาคต SERVANT LEADERSHIP THEORY: THE MANAGEMENT DIRECTION  OF THE ORGANIZATION IN FUTURE
112
  : อนุวัต  กระสังข์  Anuwat  Krasang   

พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก
 MODEL MONK FOR BUDDHISM PREACHING TO THE GLOBAL SOCIETY 
127
  :  พระชลญาณมุนี  (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ) Phrachonyanmunee (Sompoch Dhammabhojjo/Naksitilert),
บุญทัน ดอกไธสง  Boonton Dockthaisong,  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ  Phramaha Boonlert Indhapanyo
 

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  GOOD MANAGEMENT MODEL OF MONASTORY IN  CHAINAT  PROVINCE  
141
  : พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร Phrapalad  Woramet  Nãgavaro  (Yimkrung), พระสุธีวีรบัณฑิต Phra Suthiwirabandit, เติมศักดิ์ ทองอินทร์Termsak Thongin  

สถานการณ์และการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา:
 กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว  A SITUATION AND BUDDHIST MANAGEMENT OF STRESSES: A CASE STUDY OF SANGHA IN NAKORN NAYOK AND SRAKAEW PROVINCES 
154
  :ชลวิทย์  เจียรจิตต์  Cholvit  Jearajit  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต
 2  PARTICIPATORY DEVELOPMENT OF A TRAINING CURRICULUM TO ENHANCE LEARNING MANAGEMENT COMPETENCIES BASED ON THE CONSTRUCTIVIST CONCEPTS FOR TEACHERS UNDER THE OFFICE OF NAKHON PHANOM PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA II
168
  :วิไลวรรณ สิทธิ Wilaiwan Sitthi, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ Phumphong Chomhongphiphat,  พจมาน ชำนาญกิจ Photchaman Chamnankit  

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู
  ตำบลบางมะฝ่อ  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ PROCESS  OF  TRANSFERRING  LOCAL  WISDOM  WICKER  IN   BAN  DONGCHAPU,  BANG  MAPLOR  SUB-DISTRICT,  KROK  PHRA  DISTRICT,  NAKHON  SAWAN  PROVINCE
180
  : อุทัยวรรณ  ภู่เทศ Uthaiwan  Pootes  

การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท  THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL ON GIVING GUIDANCE TO MAKE THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN CHAINART RESTRAIN THEIR DESIRE TO HAVE PREMATURE SEX
189
  : ฐิติวัสส์  สุขป้อม Thitiwas  Sukpom,  สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์ Santana Wichinaowaratana,  เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร Kasemsri  Asawasripongtorn  

 จะสอนวรรณคดีอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ HOW TO TEACH LITERATURE  TO ENHANCE STUDENTS’ CONCEPTUAL THINKING SKILL
203
   กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล  Kingkarn Buranasinvattanakul  

วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING THE PERSONNEL PERFORMANCE EFFICIENCY OF OFFICE OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION COMMISSION PROVINCIAL IN THE NORTHEAST PART
214
   พินิจตา  คำกรฤาชา Pinitta  Khamkornluecha,   ภณิตา  สุนทรไชย Panita  Soomthornchai,    นิศารัตน์  โชติเชย  Nisarat  Chotechoei  

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE MANAGEMENT OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
227
     สุมาลี  บุญเรือง Sumalee Boonrueang,   ศราวุธ สังข์วรรณะ Sarawut Sangwanna  
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATION CULTURE : A CASE STUDY OF FACULTY OF  LIBERAL ARTS, RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI 238
     ธนู ทดแทนคุณ Thanu Thodthankhun
รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE  ACADEMIC  LEADERSHIP   MODEL OF PRIMARY  SCHOOLS ADMINISTRATORS   AFFECTING  THE  SCHOOL MANAGEMENT  EFFECTIVENESS IN  THE  WORLD  CLASS  STANDARD  SCHOOL  UNDER THE  OFFICE OF  THE  BASIC  EDUCATION  COMMISSION 251
   :    นิลวรรณ  ทองเทียนชัย  Ninwan  Tongtianchai

BOOK REVIEWS :

ฝัน’ สไตล์คน ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE   
 
พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),ดร. Phra Sutheevirabundith Ph.D  พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร),ผศ.ดร.  Phra domsitthinayok Ph.D.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.  Phramaha Sunun Sunundho Ph.D. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.Phramaha Krisada Kittisophano Ph.D.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  Prasert Thiloa Ph.D  ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ Phongphat Chittanurak Ph.D

Cover1

[อ่านทั้งเล่ม/Full Text]