01_10 ปี กจพ. No.1

 [Full Text/อ่านทั้งเล่ม]

     
  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้าน อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย STAKEHOLDERS AND EFFECTIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ENTERPRISES IN ORGANIC FOOD INDUSTRY IN THAILAND  1
   กันยพร ธีรเวคิน  จิดาภา ถิรศิริกุล  ธนวรรณ แสงสุวรรณ  
  รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน THE EFFICIENCY PATTERN FOR MANAGEMENT LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY BASED ON GOOD GOVERNANCE IN ASEAN  17
   จิรายุ ทรัพย์สิน, นพฤทธิ์จิตรสายธาร, วันชัย สุขตาม, อภิชาติ แสงอัมพร ศศิธร ศูนย์กลาง  
  ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน: การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง วัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน BUDDHIST MORAL CAMPS FOR YOUTH: THE MODEL OF CULTURAL IMMUNITY MANAGEMENT IN ISAN COMMUNITIES   41
   เจ้าอธิการ สุริยา สิ้นโสก โฆสิต แพงสร้อย  สุรพงษ์ คงสัตย์  
   สภาพทั่วไปของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 THE GENERAL CONDITION OF THE SMES SECTOR, INDUSTRIAL PRODUCTION IN UPPER CENTRAL PROVINCES GROUP 1  57
  ไชยา ประดิษฐธรรม, พิศมัย จารุจิตติพันธ์  
  แนวทางการสร้างผลประกอบการที่ดีด้วยนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทใน ประเทศไทย THE GUIDELINES FOR GOOD BUSINESS PERFORMANCE WITH SERVICE INNOVATIONS FOR RESORTS IN THAILAND   65
   บรินดา สัณหฉวี  
  การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา : การส่งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ACCULTURATION FOR WAYS OF BUDDHIST PRACTICES AND TRADITIONS IN BORDER AREA BETWEEN THAILAND AND MYANMAR: PROMOTING ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY IN THE CONTEXT OF MULTICULTURAL SOCIETY   75
   ดร.พินิจ ลาภธนานนท์  
  ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 MANAGEMENT MODEL FOR EFFICIENCY DEVELOPMENT IN NARCOTICS ABUSE PREVENTION AND SUPPRESSION OF PROVINCIAL POLICE REGION 7  91
  ตะวัน ตระการฤกษ์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, จิดาภา ถิรศิริกุล  
  รูปแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย A Model Strategic of Motivating the Decision to Further Study for Degree on The Internet System In Thailand   105
  ทรงพล ลพนานุสรณ  
   THE DEVELOPMENT MODEL USING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR ENHANCEMENT EDUCATION MANAGEMENT QUALITY OF SMALL PRIMARY SCHOOL IN MIDDLE ISAN   121
   Nid Bai-iam  Natthaphng Phudlar  Kosit Paengsoi  
  แนวการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน METHODS OF DEVELOPING CHIANG MAI ‘S TOURISM INDUSTRY WORKERS’ CAPACITY FOR ASEAN INTEGRATION  129
  ปณิษฐา ตาคำ กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  จิรพล จิยะจันทน์  
  สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง ONLINE GAME COMMUNITIES TOWARD COMMUNITIES   143
  ช่อพฤกษ์ ผิวกู่  
  อิทธิพลของการใช้โซเชียลมีเดียในการน าเสนอข้อมูลการลงทุนต่อคุณภาพ ความสัมพันธ์ :กรณีศึกษาระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย THE USE OF SOCIAL MEDIA IN PROVIDING INVESTMENT INFORMATION, TO STRENGTHEN RELATIONSHIP QUALITY: A CASE STUDY BETWEEN INVESTMENT CONSULTANTS AND INVESTORS IN THAILAND’S STOCK MARKET   159
  ปภาดา ทัตพรพันธ์  จิรพล จิยะจันทน์  
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยการจัดการสาธารณสุขและปัจจัยด้าน ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย FACTORS OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT, AVAILABILITY OF SERVICE PROVIDING AND PERCEPTION ABOUT NEWS SHALL HAVE INFLUENCE ON ACCESS TO HEALTH SERVICE OF TRANSNATIONAL LABORS IN THAILAND   171
   พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  จิดาภา ถิรศิริกุล  พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  
   รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ The Promotion Pattern Of Behavior To Avoid The Consumption Of Alcohol Of The University Students’ Rajabhatrattanakosin Group.   185
   ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์  
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF THAILAND OTOP PRODUCTS   197
   เมธารัตน์ จันตะนี  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  บุญเรือง ศรีเหรัญ  
  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISIONS CAR CARE SERVICE OF CUSTOMERS IN PATHUM THANI PROVINCE   227
   สมบัติ แหวนวงศ์  เกียรติชัย เวษฎาพันธ์  
  รูปแบบการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ THE MODEL MARKETING OF TRADITIONAL RETAIL TO SUPPORT OF CUSTOMER BEHAVIOR CHANGING AND THE EXPANSION OF MODERN RETAIL BUSINESS IN BANGKOK METROPOLITAN   237
   สมพร เกตุอรุณรัตน์  กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  จิรพล จิยะจันทน  
  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ADMINISTRATION OF TECHNOLOGY FOR MEDITATION PROMOTION OF WAT PRATHAMAKAYA ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY   251
   สุนีย์ สัจจาไชยนนท์  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
   การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ ทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย และพหุสัมผัส DEVELOPMENT OF A PROVISION OF EXPERIENCE MODEL TO ENHANCE CREATIVE THINKING AND SOCIAL SKILLS IN EARLY CHILDHOOD USING THE REGGIO EMILIA AND MULTI-SENSORY APPROACH   269
   อวยพร ออละมาลี  พจมาน ชำนาญกิจ สำราญ กำจัดภัย  
   การพัฒนาภาวะผู้น้าแบบผู้รับใช้ในการด้าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน ้ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย THE DEVELOPING OF SERVENT LEADERSHIP FOR THE MANAGEMENT LUBRICANT BUSINESS IN THAILAND   281
   ธภัทร อินทร์เอม กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ จิรพล จิยะจันทน  
   ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย GREEN GOVERNANCE OF THAI INDUSTRY   293
   ภัทรวัต มหาภิรมย์  
  การพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL MORALITY MODEL FOR STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL AREA IN UPPER SOUTHERN PART OF THAILAND   303
  สมยศ รักษาแก้ว  Somyot  Ruksakeaw  
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และระบบการผลิตแบบลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย CAUSAL RELATIONSHIP OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND LEAN MANUFACTURING FACTORS AFFECTING MANAGEMENT EFFICIENCY OF HARD-DISK-DRIVE INDUSTRY IN THAILAND   313
   สราวุธ แซ่ตั้ง  จิดาภา ถิรศิริกุล วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์  
   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา DEVELOPMENT OF ENRICHMENT A CURRICULUM TO ENHANCE HEALTH LITERACY FOR PRIMARY STUDENTS BASED ON THE CONCEPTS OF PARTICIPATORY LEARNING AND SELF-REGULATED LEARNING   323
   แสง โชติบุญ  ประยูร บุญใช้  สำราญ กำจัดภัย  
   ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย THE WORTHINESS OF INVESTMENT IN ALTERNATIVE ENERGY IN THAILAND   335
   อธิคม อัศวตั้งเสถียร  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  สุนันทา เลาหนันทน  
   การจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีสถาบัน การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ADMINISTRATION TO STRENGTHENS TO HELP COMMUNITY ON THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY : LEARNING INTITUTE FOR EVERYONE CHAIYAPHOM PROVINCE.  347
    อภิชิต ดวงธิสาร  อนันต์ เกตุวงศ  
   ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา INSTRUCTIONAL LEADERSHIP FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE   359
   นิตยา วงษ์กันยา  ศักดา สถาพรวจนา เนติ เฉลยวาเรศ  
   การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น DEVELOPMEMT OF THE INDICATIVE EVALUATION IN BERESU OF LOCAL HUMAN RESOOURCES SYSTEM MANAGEMNT   371
   ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  
   การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่ พึ่งประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร THE APPLICATION OF TRAI SIKKHA FOR DESIRABLE STUDENT MORAL BEHAVIOR DEVELOPMENT AT WAT PHRABOROMMATHAT ACADEMIC SERVICE UNIT IN KAMPHAENG PHET PROVINCE   383
   พระโกศล มณิรตนา  
  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ WAYS FOR EMPOWERMENT AND ITS SUPPORTIVE FACTORS IN PRECEPTORS’ PERFORMANCE OF DUTY   399
   พระครูถาวรกิจจารักษ์  พระสุธีธรรมานุวัตร  ประพันธ์ ศุภษร  
   รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล BUDDHIST PROPAGATION MANAGEMENT MODEL FOR LIVELIHOOD AND IDENTITY RESTORATION OF MON PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITY   407
   พระครูธรรมธรสุขาติ ิตวโร (พิศาลพันธุ์)  
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง PROMOTION OF STRENGTHENING THE DEVELOPMENT MONK FOR DRIVING THE DEVELOPMENT IN LOWER NORTH REGION   425
   พระครูปลัดเถรานุวัตร  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ  รัฐพล เย็นใจมา  
   บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม THE ROLE OF COMMUNITY DEVELOPMENT OF WAT INTHARAM, AMPHAWA DISTRICT, SAMUT SONGKHRAM PROVINCE   439
   พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (นนฺทิโย ประยูร)  
   ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH OF COMMUNITIES IN RAYONG PROVINCE  457
    พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)  รัฐพล เย็นใจมา ธัชชนันท์ อิศรเดช  
   รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย A MODEL OF THE DHAMMARÃJÃ IN THAI’S SOCIETY   475
   พระครูสุนทรเขมาภินันท์  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา) สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
   การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON BUDDHIST COMMUNITY   489
   พระนิพ์พิชน์ โสภโณ (อนันตกิจโสภณ)  พระสุธีธรรมานุวัตร  สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
  การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี MONASTERY DEVELOPMENT FOR COMMUNITY LEARNING CENTERS IN CHONBURI PROVINCE   505
   พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  สุรพล สุยะพรม  
   รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป A Pattern Of The Competency Of Thai Buddhist Missionary Monks In The Propagation Of Buddhism In Europe.   523
   พระมหาชัยวิชิต ชยาภินนฺโท (โสภาราช) พระครูพิพิธสุตาทร  สยาม ราชวัตร  
   รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) THE MODEL OF DHAMMA PROPAGATION OF PHRADHAMMANGKALAJARN (TONG SIRIMANGKALO  353
   พระมหาณัฐพงษ์ ตปญฺโญ (นาคถ้้า)  กฤษณา รักษาโฉม  สมิทธพล  เนตรนิมิตร  
   ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น THE LEADERSHIP BY SUPPURISADHAMMA OF ADMINISTRATORS IN TANGKHWANG SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGRANIZAQTION WAENGNOI DISTRICT ISTRICT KHONKAEN PROVINCE   551
   พระมหาสุขสันต์ สุเมธี (ธรรมมา)  ธิติวุฒิ หมั่นมี  รัฐพล เย็นใจมา  
   ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะ พุทธปรัชญาเถรวาท A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF BRAHMAN IN PHILOSOPHY OF VEDANTA IN THE VIEW OF BUDDHUDT PHILOSOPHY.   561
   พระมหาโสฬส ชนุตฺตโม (พรมมา)  
   รูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) STYLE BUILDING CONFIDENCE IN BUDDHISM FOLLOW THE PHRA RAJPARIYATYAKORN (BOONRUEANG SÃRATO)   577
   พระเวปุลละ เวปุลฺโล (แสงสว่าง)  แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
   คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4 ของส านักงาน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร QUALITY OF PUBLIC SERVICE ACCORDING FOUR SANGAHAVATTHUOF YANNAWA DISTRICT OFFICE, BANGKOK   591
   สามเณรเมธีเสี่ยบ่วง (คีลาวงค์)   พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย,ดร   ธิติวุฒิ หมั่นมี  
   รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล BUDDHIST PROPAGATION MANAGEMENT MODEL FOR LIVELIHOOD AND IDENTITY RESTORATION OF MON PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITY   603
   พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม   
     
 

S__101220354

 [Full Text/อ่านทั้งเล่ม]

     
  กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี  STRATEGY OF BUDDHISM CHARITY SCHOOLS MANAGEMENT, RATCHABURI PROVINCE  1
  พระครูภาวนาอินทวงศ์  พิเชฐ ทั่งโต  พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร)  
  การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา THE MODEL DEVELOPMENT OF BUDDHISM PROPAGATION OF SANGHA ADMINISTRATORS IN PHANAKHON SRI AYUTTHAYA PROVINCE   15
   พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล  พิเชฐ ทั่งโต  ยุทธนา ปราณีต  
  พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ BUDDHA INTEGRATION FOR MANAGEMENT IN THE COMMUNITY FOREST AROUND MAE-WONG NATIONAL PARK AREA IN NAKORNSAWAN  31
  จักกฤช สิงห์ธนสาร  อภินันท์ จันตะนี  ธิติวุฒิ หมั่นมี  
   สภาพทั่วไปของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 THE GENERAL CONDITION OF THE SMES SECTOR, INDUSTRIAL PRODUCTION IN UPPER CENTRAL PROVINCES GROUP 1  57
  ไชยา ประดิษฐธรรม, พิศมัย จารุจิตติพันธ์  
  แนวทางการสร้างผลประกอบการที่ดีด้วยนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทใน ประเทศไทย THE GUIDELINES FOR GOOD BUSINESS PERFORMANCE WITH SERVICE INNOVATIONS FOR RESORTS IN THAILAND   65
   บรินดา สัณหฉวี  
  การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา : การส่งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ACCULTURATION FOR WAYS OF BUDDHIST PRACTICES AND TRADITIONS IN BORDER AREA BETWEEN THAILAND AND MYANMAR: PROMOTING ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY IN THE CONTEXT OF MULTICULTURAL SOCIETY   75
   ดร.พินิจ ลาภธนานนท์  
  ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 MANAGEMENT MODEL FOR EFFICIENCY DEVELOPMENT IN NARCOTICS ABUSE PREVENTION AND SUPPRESSION OF PROVINCIAL POLICE REGION 7  91
  ตะวัน ตระการฤกษ์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, จิดาภา ถิรศิริกุล  
  รูปแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย A Model Strategic of Motivating the Decision to Further Study for Degree on The Internet System In Thailand   105
  ทรงพล ลพนานุสรณ  
   THE DEVELOPMENT MODEL USING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR ENHANCEMENT EDUCATION MANAGEMENT QUALITY OF SMALL PRIMARY SCHOOL IN MIDDLE ISAN   121
   Nid Bai-iam  Natthaphng Phudlar  Kosit Paengsoi  
  แนวการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน METHODS OF DEVELOPING CHIANG MAI ‘S TOURISM INDUSTRY WORKERS’ CAPACITY FOR ASEAN INTEGRATION  129
  ปณิษฐา ตาคำ กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  จิรพล จิยะจันทน์  
  สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง ONLINE GAME COMMUNITIES TOWARD COMMUNITIES   143
  ช่อพฤกษ์ ผิวกู่  
  อิทธิพลของการใช้โซเชียลมีเดียในการน าเสนอข้อมูลการลงทุนต่อคุณภาพ ความสัมพันธ์ :กรณีศึกษาระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย THE USE OF SOCIAL MEDIA IN PROVIDING INVESTMENT INFORMATION, TO STRENGTHEN RELATIONSHIP QUALITY: A CASE STUDY BETWEEN INVESTMENT CONSULTANTS AND INVESTORS IN THAILAND’S STOCK MARKET   159
  ปภาดา ทัตพรพันธ์  จิรพล จิยะจันทน์  
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยการจัดการสาธารณสุขและปัจจัยด้าน ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย FACTORS OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT, AVAILABILITY OF SERVICE PROVIDING AND PERCEPTION ABOUT NEWS SHALL HAVE INFLUENCE ON ACCESS TO HEALTH SERVICE OF TRANSNATIONAL LABORS IN THAILAND   171
   พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  จิดาภา ถิรศิริกุล  พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  
   รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ The Promotion Pattern Of Behavior To Avoid The Consumption Of Alcohol Of The University Students’ Rajabhatrattanakosin Group.   185
   ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์  
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF THAILAND OTOP PRODUCTS   197
   เมธารัตน์ จันตะนี  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  บุญเรือง ศรีเหรัญ  
  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISIONS CAR CARE SERVICE OF CUSTOMERS IN PATHUM THANI PROVINCE   227
   สมบัติ แหวนวงศ์  เกียรติชัย เวษฎาพันธ์  
  รูปแบบการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ THE MODEL MARKETING OF TRADITIONAL RETAIL TO SUPPORT OF CUSTOMER BEHAVIOR CHANGING AND THE EXPANSION OF MODERN RETAIL BUSINESS IN BANGKOK METROPOLITAN   237
   สมพร เกตุอรุณรัตน์  กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  จิรพล จิยะจันทน  
  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ADMINISTRATION OF TECHNOLOGY FOR MEDITATION PROMOTION OF WAT PRATHAMAKAYA ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY   251
   สุนีย์ สัจจาไชยนนท์  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
   การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ ทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย และพหุสัมผัส DEVELOPMENT OF A PROVISION OF EXPERIENCE MODEL TO ENHANCE CREATIVE THINKING AND SOCIAL SKILLS IN EARLY CHILDHOOD USING THE REGGIO EMILIA AND MULTI-SENSORY APPROACH   269
   อวยพร ออละมาลี  พจมาน ชำนาญกิจ สำราญ กำจัดภัย  
   การพัฒนาภาวะผู้น้าแบบผู้รับใช้ในการด้าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน ้ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย THE DEVELOPING OF SERVENT LEADERSHIP FOR THE MANAGEMENT LUBRICANT BUSINESS IN THAILAND   281
   ธภัทร อินทร์เอม กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ จิรพล จิยะจันทน  
   ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย GREEN GOVERNANCE OF THAI INDUSTRY   293
   ภัทรวัต มหาภิรมย์  
  การพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL MORALITY MODEL FOR STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL AREA IN UPPER SOUTHERN PART OF THAILAND   303
  สมยศ รักษาแก้ว  Somyot  Ruksakeaw  
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และระบบการผลิตแบบลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย CAUSAL RELATIONSHIP OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND LEAN MANUFACTURING FACTORS AFFECTING MANAGEMENT EFFICIENCY OF HARD-DISK-DRIVE INDUSTRY IN THAILAND   313
   สราวุธ แซ่ตั้ง  จิดาภา ถิรศิริกุล วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์  
   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา DEVELOPMENT OF ENRICHMENT A CURRICULUM TO ENHANCE HEALTH LITERACY FOR PRIMARY STUDENTS BASED ON THE CONCEPTS OF PARTICIPATORY LEARNING AND SELF-REGULATED LEARNING   323
   แสง โชติบุญ  ประยูร บุญใช้  สำราญ กำจัดภัย  
   ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย THE WORTHINESS OF INVESTMENT IN ALTERNATIVE ENERGY IN THAILAND   335
   อธิคม อัศวตั้งเสถียร  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  สุนันทา เลาหนันทน  
   การจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีสถาบัน การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ADMINISTRATION TO STRENGTHENS TO HELP COMMUNITY ON THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY : LEARNING INTITUTE FOR EVERYONE CHAIYAPHOM PROVINCE.  347
    อภิชิต ดวงธิสาร  อนันต์ เกตุวงศ  
   ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา INSTRUCTIONAL LEADERSHIP FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE   359
   นิตยา วงษ์กันยา  ศักดา สถาพรวจนา เนติ เฉลยวาเรศ  
   การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น DEVELOPMEMT OF THE INDICATIVE EVALUATION IN BERESU OF LOCAL HUMAN RESOOURCES SYSTEM MANAGEMNT   371
   ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  
   การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่ พึ่งประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร THE APPLICATION OF TRAI SIKKHA FOR DESIRABLE STUDENT MORAL BEHAVIOR DEVELOPMENT AT WAT PHRABOROMMATHAT ACADEMIC SERVICE UNIT IN KAMPHAENG PHET PROVINCE   383
   พระโกศล มณิรตนา  
  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ WAYS FOR EMPOWERMENT AND ITS SUPPORTIVE FACTORS IN PRECEPTORS’ PERFORMANCE OF DUTY   399
   พระครูถาวรกิจจารักษ์  พระสุธีธรรมานุวัตร  ประพันธ์ ศุภษร  
   รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล BUDDHIST PROPAGATION MANAGEMENT MODEL FOR LIVELIHOOD AND IDENTITY RESTORATION OF MON PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITY   407
   พระครูธรรมธรสุขาติ ิตวโร (พิศาลพันธุ์)  
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง PROMOTION OF STRENGTHENING THE DEVELOPMENT MONK FOR DRIVING THE DEVELOPMENT IN LOWER NORTH REGION   425
   พระครูปลัดเถรานุวัตร  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ  รัฐพล เย็นใจมา  
   บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม THE ROLE OF COMMUNITY DEVELOPMENT OF WAT INTHARAM, AMPHAWA DISTRICT, SAMUT SONGKHRAM PROVINCE   439
   พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (นนฺทิโย ประยูร)  
   ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH OF COMMUNITIES IN RAYONG PROVINCE  457
    พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)  รัฐพล เย็นใจมา ธัชชนันท์ อิศรเดช  
   รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย A MODEL OF THE DHAMMARÃJÃ IN THAI’S SOCIETY   475
   พระครูสุนทรเขมาภินันท์  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา) สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
   การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON BUDDHIST COMMUNITY   489
   พระนิพ์พิชน์ โสภโณ (อนันตกิจโสภณ)  พระสุธีธรรมานุวัตร  สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
  การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี MONASTERY DEVELOPMENT FOR COMMUNITY LEARNING CENTERS IN CHONBURI PROVINCE   505
   พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  สุรพล สุยะพรม  
   รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป A Pattern Of The Competency Of Thai Buddhist Missionary Monks In The Propagation Of Buddhism In Europe.   523
   พระมหาชัยวิชิต ชยาภินนฺโท (โสภาราช) พระครูพิพิธสุตาทร  สยาม ราชวัตร  
   รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) THE MODEL OF DHAMMA PROPAGATION OF PHRADHAMMANGKALAJARN (TONG SIRIMANGKALO  353
   พระมหาณัฐพงษ์ ตปญฺโญ (นาคถ้้า)  กฤษณา รักษาโฉม  สมิทธพล  เนตรนิมิตร  
   ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น THE LEADERSHIP BY SUPPURISADHAMMA OF ADMINISTRATORS IN TANGKHWANG SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGRANIZAQTION WAENGNOI DISTRICT ISTRICT KHONKAEN PROVINCE   551
   พระมหาสุขสันต์ สุเมธี (ธรรมมา)  ธิติวุฒิ หมั่นมี  รัฐพล เย็นใจมา  
   ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะ พุทธปรัชญาเถรวาท A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF BRAHMAN IN PHILOSOPHY OF VEDANTA IN THE VIEW OF BUDDHUDT PHILOSOPHY.   561
   พระมหาโสฬส ชนุตฺตโม (พรมมา)  
   รูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) STYLE BUILDING CONFIDENCE IN BUDDHISM FOLLOW THE PHRA RAJPARIYATYAKORN (BOONRUEANG SÃRATO)   577
   พระเวปุลละ เวปุลฺโล (แสงสว่าง)  แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
   คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4 ของส านักงาน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร QUALITY OF PUBLIC SERVICE ACCORDING FOUR SANGAHAVATTHUOF YANNAWA DISTRICT OFFICE, BANGKOK   591
   สามเณรเมธีเสี่ยบ่วง (คีลาวงค์)   พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย,ดร   ธิติวุฒิ หมั่นมี  
   รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล BUDDHIST PROPAGATION MANAGEMENT MODEL FOR LIVELIHOOD AND IDENTITY RESTORATION OF MON PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITY   603
   พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม   
     
 

 

S__101220355

 

 [Full Text/อ่านทั้งเล่ม]

 

การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับการดูแลสมรรถภาพทางเพศชาย THAI LONGEVITY TONIC HERBS WITH PROPERTIES OF TREATING A SYNDROME CONCERNING SEXUAL POTENCY AND IMPOTENCY ACCORDING TO THE PHARMACOPEIAS OF WASTING DISEASE   1
   สัมพันธ์ กล่ำโกมล ทรงคุณ จันทจร
 รูปแบบคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น MODEL OF ADMINISTRATION TRAITS CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION   13
 จารุพิชญา ตลับนาค
 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ADMINISTRATIVE STRATEGY OF HIGH PERFORMANCE SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE   25
สรรเพชร โทวิชา Sanphet Thovicha ศักดา สถาพรวจนา Sakda Sathapornwachana วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ Wisut Wichitphatcharaporn
การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรงใน ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี : Participation of Community Family Development Centers on Domestic Violence Surveillance, Pathumthani Province   37
กัณฐิกา  พลอยทับทิม  จตุพร บานชื่น ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ยังมีคู่สมรส Properties of Buddhist Monk Who Having Spouse   51
 กานต์สินี ทิพย์มณเทียร  ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล
อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใน ศูนย์เยาวชน เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Scenario of Lifelong Education Management to Development to Develop the Quality of Life of the Youth in Special Administration Zone in Southern Border  63
 จุฑารัตน์ คชรัตน์  มนต์ทิวา ไชยแก้ว  นุรซีตา เพอแสละ
ปัจจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล FACTORS OF JOB RETENTION IN THE SCARCE REGISTERED NURSE PROFESSION IN REGIONAL HOSPITALS UNDER OFFICE OF PERMANENT SECRETARY  81
 กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ จิดาภา ถิรศิริกุล พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน PROBLEMS CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE MASS MEDIA PROFESSIONAL ASSOCIATION   87
 อิทธ คำตะลุง ปุ่น วิชชุไตรภพ
มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทในชุมชน ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อลดขั้นตอนการร้องทุกข์ เข้าสู่กระบวนการสอบสวน MEASURES TO RESOLVE THE DISPUTE IN A COMMUNITY-ORIENTED RECONCILIATION PROCESS TO STEP INTO THECOMPLAINT INVESTIGATION PROCESS   101
 วัลลภ เก็จมะยูร  อดุลย์ ทานาราช
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย STUDENT’S OPINIONS TO INSTRUCTIONAL PROCESS OF POLITICAL SCIENCE OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY YASOTHON BUDDHIST COLLAGE   113
วรเชษฐ์ โทอื้น worachet Tho-un ณัฐพล จินดารัมย์ Natthapol Jindarum ชัชพงศ์ เทียมทันวณิช   Chatpong Thiamthanwanich
การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ MANAGEMENT OF SEED VAULT BUILDING ON DOI INTHANON CHIANG MAI PROVINCE   127
วันเฉลิม จันทรากุล Wanchalerm Chantrakul  อภินันท์ จันตะนี Aphinant Chantanee  บุษกร วัฒนบุตร   Busakorn Watthanabut
การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ SOCIAL AND CULTURAL MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NAKHONSAWAN PROVINCE   143
 อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด  อนุวัต กระสังข์  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์กิตฺติปญฺโญ
การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 A DEVELOPMENT OF THE BEST MEDITATION CENTER OF PROVINCE MANAGEMENT IN SANGHA ADMINISTRATION REGION 2   161
พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี(เสริมแก้ว) PhramahaChainarong Bhaddamuni (Sermkaew)  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  PhramahaKrissada Kittisopano  บุษกร วัฒนบุตร Budsakorn Wattanaboot
การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี BUDDHISM PROPAGATION MODEL OF SAGNHA ODER IN CHONBURI PROVINCE   175
พระครูประศาสน์ธรรมนันท์ (สมเดช ฐิติสมฺปนฺโน) Phrakruprasasanathammananta (Somdej Titisampanno)   อนุวัต กระสังข์  Anuwat Krasang   สุรินทร์ นิยมางกูร    Surin niyamangkul
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเพื่อการเกษตร ในลุ่มน ้าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  PEOPLE’S PARTICIPATION IN AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT AT PASAK BASIN, PHETCHABUN PROVINCE   189
 ณัฏยาณี บุญทองคำ  Nattayanee Boontongkham
 การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  203
 พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร)
พุทธบูรณาการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับความยั่งยืนขององค์กร EMOTIONAL INTELLIGENT LEADERSHIP BUDDHISM INTEGRATED DEVELOPMENT APPROACH FOR ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY   221
 ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์
 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบางปะกง Preparation of Local Governments to Protect the Flood’s Situation in the Bangpakong Basin   229
 ทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์  ยุทธนา ปราณีต  เติมศักดิ์ ทองอินทร์ Tipsuda Phoompanit  Yutthana Praneet  Temsuk Thong-In
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ ภาค 14 Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14   239
พระครูศรีอรรถศาสก์(อรรถชัย มหาอตฺโถ) พระอุดมสิทธินายก พระสุธีวีรบัณฑิต  PhrakrusriUtthasart  PhraUdomsitthinayok  Phrasutheevirabundith
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร BUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR EXECUTIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT OF BANGKOK METROPOLITAN   255
   ประจักษ์ ขุราษี  อภินันท์ จันตะนี  ประเสริฐ ธิลาว  prajuckkhurasee  Aphinant Chantanee  Prasert Tilao  
  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ A MODEL OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ACCODANCE WITH THE SANGHA DEVELOPMENT IN PETCHABOON PROVINCE   269
   ชนะยุทธ เกตุอยู่  ปัญญา คล้ายเดช   สุรพล สุยะพรหม  Chanayut Ketyoo Panya Claidech  Surapol Suyaporm  
   กระบวนการประชาคมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ Community Processes in Strategic Development Plan of Bankhachao Subdistrict Administrative Organization, Phrapradaeng District, Samutprakarn Province   281
   ธวัชชัย แสวงทรัพย์  กมลพร กัลยาณมิตร  ชนะ รัตนภักดี   ฉวีวรรณ ปูรานิธี  Thawatchai Saveangsub  Kamolporn Kanlayanamitr  Chana Rattanaphukdee  Chaveewan Puranithi
 ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม QUALITY SERVICE ACHIEVEMENT OF KAMPHAENGSAEN SUBDISTRICT MUNICIPALITY. NAKHONPATHOM PROVINCE   293
   สมชาย รัตนภูมิภิญโญ  กมลพร กัลยาณมิตร  สุรพร สิมะกำธร  Somchai Rattanaphumphinyo  Kamolporn Kanlayanamitr,Suraporn Simakumtorn  
   การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Evaluation of Personnel Management of Chonburi Provincial Administrative Organization   305
   โสภาพิมพ์ สิมะกำธร  กมลพร กัลยาณมิตร  ปรียาพร เหตระกูล  Sophapim Simakumtorn Kamolporn Kanlayanmitr  Preeyaporn Hetrakul  
  การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้ แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ Development of Ethical Information Literacy and Moral Behavior by Using Ethical Resource-based Learning for Students in the Information Technology Program   315
   รัชฎาพร ธิราวรรณ  ฐิติยา เนตรวงษ์  Ratchadaphorn Thirawan  Titiya Netwong  
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน The Development of Training Curriculum to Promote Leadership of The Children and Youth Council of Thailand to Support Association of South East Asian Nations (ASEAN)   331
   วนิดา เลิศทองคำ  พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ  ธนินาฏ ณ สุนทร Vanida Letthongkhum  Pimprapha Amornkijphinyo  Thaninath N Suntorn  
  รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุส าหรับวัดพุทธ Expired Date Food Safety Management Model for Buddhist Temples  341
  ณัจฉรียา คำยัง  กุหลาบ รัตนสัจธรรม อนามัย เทศกะทึก  สุนิสา แสงจันทร์  Natchareeya Kumyoung  Koolarb Rudtanasudjatum  Anamai Thetkathuek Sunisa Sangjun  
   การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน HUMAN RELATIONSHIPS   353
   บุษบง ธัยมาตร  
  การพัฒนารูปแบบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก THE DEVELOPMENT OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS MODEL FOR ADMINISTRATORS IN SMALL-SIZED SCHOOLS   369
   รัชฎา พงษ์ประยูร  วัชรี ชูชาติ  Ratchada Pongprayoon  Watcharee Choochart  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ FACTORS INFLUENCING EFFECTIVENESS OF 5-YEAR PEDIGOGIC CURRICULUM MANAGEMENT OF RAJABHAT UNIVERSITIES   383
   สาโรจน์ เผ่าวงศากุล  สุวรรณ นาคพนม  โยธิน ศรีโสภา  Saroch Pauwongsakul  Suwan Nakpanom  Suwan Nakpanom  
  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี MANAGEMENT STRATEGIES OF RAJABHAT UNIVERSITY TO THE ASEAN COMMUNITY: A CASE STUDY OF KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY   397
   กอบกุล ประเสริฐลาภ  ปัญญา การพานิช Kobkul Prasertlap  Panya Kanpanit  
   อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา   413
   อนุวัต กระสังข์  พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)  Anuwat Krasang  PhramahaSomdet Mahasamithi (Attasarn)  
   ความสุขและความทุกข์ในทัศนะของเจรามี เบนธัม : การศึกษาเชิงวิพากย์ THE PLEASURE AND PAIN IN ACCORDING TO JEREMY BENTHAM : AN ANALYTICAL STUDY   425
   มณเฑียร อรรถวาที  
   บทบาทผู้นำสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน THE ROLES OF SANGHA LEADER AND COMMUNITY DEVELOPMENT   441
   กิตติทัศน์ ผกาทอง  
   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา AN ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN BUDDHISM   453
   ศราวุฒิ เมืองอินทร์  
  วิพากษ์ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายของฮาเบอร์มาส A CRITICAL STUDY OF DISCOURSE THEORY OF LAW OF HABERMAS   467
   สรรธาน ภู่คำ  
   การบูรณาการหลักความยุติธรรมเชิงพุทธในกระบวนการริบทรัพย์สิน คดียาเสพติด INTEGRATION OF BUDDHIST JUSTICE PRINCIPLES IN PROPERTY CONFISCATION PROCESS OF DRUG CASES   477
   พฒนดล พลเยี่ยม  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรม การจัดงานศพของชาวล้านนา FACTORS INFLUENCING THE CHANGING OF BELIEF AND FUNERAL RITUAL OF LANNA  487
  ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์  Silawat Chaiwong  
  การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงาน ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี PEOPLE’S BUDDHIST PARTICIPATION IN THE PERFORMANCE OF THE COMMUNITY ORGANIZATION COUNCIL IN CHONBURI PROVINCE   501
   เจ้าอธิการพิชิตศักดิ์ สุภาจาโร (จีบสันเทียะ)  
   การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น THE STUDY OF POTENTIAL COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURS: CASE STUDY OF SILK INDUSTRY IN CHONNABOT DISTRICT KHON KAEN PROVINCE   527
   จีราวัฒน์ มันทรา  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ การดูแลภาวะสตรีวัยทอง OPERATIONS RESEARCH FOR PRESERVING THAI LONGEVITY TONIC HERBS WITH PROPERTIES OF TREATING A SYNDROME CONCERNING MENOPAUSE   545
   นงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ  ฐิติศักดิ์ เวชกามา  
   รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตกรุงเทพมหานคร THE MANAGEMENT MODEL OF PRE-SCHOOL CHILD CARE CENTER AT MONASTERIES IN BANGKOK AREA   555
   พระครูสุนทรจารุวรรณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  พิเชฐ ทั่งโต  Phrakhru Sunthornjaruwan Phrakhrusangkharak Kiettisak Kittipañño  Phichet Thangto  
   การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร THE DEVELOPMENT OF GOVERNANCE ACCORDING TO THE PINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN BANGKOK   571
   พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท)  พระสุธีวีรบัณฑิต  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  Phrakhrurattakaemkon (Pramern Khenanando) Phrasudhivirabandit Phrakhursankharak Kiettisak Kittpanno  
  ทัศนภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความ ขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน THE SCENARIO IN DEVELOPMENT OF PUBLIC AND PEOPLE RELATIONSHIP IN THE CONFLICT MANAGEMENT OF PUBLIC DEVELOPEMT PROJECTS IN THE UPPER CENTRAL PROVINCES   583
   วิชาญ น้อยโต  ธิติวุฒิ หมั่นมี   พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญโญ  Wichan Noito  Thitiwut  Manmee  Phrakhursankharak Kiettisak Kittpanno  
  การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง The Management of the Five Precepts Observing Village Project for Build Up Co-existence the Culture of Living Together of Community Prototype in Lower Northern Region   597
   พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร์)   สุรพล สุยะพรหม  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  Phrakhruwinaithorn Anek Tejavaro (Yai-in)  Surapon Suyaprom Phrakhursankharak Kiettisak Kittpanno  
 ภาคผนวก  

S__101220356

 

 [Full Text/อ่านทั้งเล่ม]

S__101220357

 [Full Text/อ่านทั้งเล่ม]