กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ  
บทความวิจัย : Research Article   

ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม ; THE EFFECTIVENESS MANAGEMENT OF MEDITATION CENTER
1
  : พระมหานพดล ปุญฺ สุวฑฺฒโก Phramahanoppadol Poonyawattago, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro) บุษกร วัฒนบุตร   Busakorn Watthanabut  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) THE DEVELOPMENT OF THE ACHIEVEMENT OF READING COMPREHENSION OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS USING DR-TA (DIRECTED READING- THINKING ACTIVITY)
17
  : เอกลักษณ์ เทพวิจิตร Akekalak Tapwijitr  

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ THE BUDDHIST LEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL OF SANGHA ADMINISTRATOR IN NAKHON SAWAN PROVINCE
29
  พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์(คะนอง กลฺยาโณ) Phrakhru Niphatkallayanawat (khanong Kallayano), ยุทธนา ปราณีต Yuttana Praneet  อนุวัต กระสังข์  Anuwat Krasang  

การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย USING OF OFFICE AUTOMATION SYSTEM TO INCREASE EFFICIENCY OF HOSPITAL SERVICES IN THE NOTHEN EAST OF THAILAND
43
  : นฤมล จิตรเอื้อ Naruemon Jituea, อภิรดา สุทธิสานนท์ Apirada Suthisanont, จุฑาทิพย์ สองเมือง Chutatip Songmuang, สุภาพร คูพิมาย Supaporn Kupimai  

การวิเคราะห์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ AN ANALYSIS OF BANKRUPTCY OF COMPANIES REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : A CASE STUDY OF AUTOMOTIVE INDUSTRY 
55
  : ชยาภรณ์ มงคลเสรีชัย Chayaporn Mongkolsareechai   

การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน THE INTEGRATIVE BUDDHISM PRINCIPLES TO LEAD THE PROFOUND PUBLIC ADMINISTRATION TO BUILD THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA INTELLECTUAL CAPITAL THROUGH HIGHER LEARNING AND READY TOWARD AEC 
69
  :บุญทัน ดอกไธสง Boonton Dockthaisong, สุริยา รักษาเมือง Suriya Raksamueng,  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล  Pravej Maharattanasakul   

ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น THE STUDY OF CITIZENSHIP FOR DEMOCRACY PROMOTION IN LOCALITY
85
  : ปรมต วรรณบวร Poramut Wannabaworn,  สุรพล สุยะพรหม Surapon Suyaprom,
บุษกร วัฒนบุตร Busakorn Watthanabut
 

การดำเนินงานธรรมาภิบาลสีเขียวของสถานประกอบการ ที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย GREEN GOVERNANCE OPERATIONAL OF GREEN INDUSTRIAL FACTORY CERTIFIED IN THAILAND 
101
  : ภัทรวัต มหาภิรมย์  Pattarawat Mahapirom, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ Polsuk Jirakraisiri, วิพร เกตุแก้ว Viporn katekao,  ชมพูนุช หุ่นนาค  Chompoonuch Hunnark  

ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน THE APPLICATION OF INDIGENOUS KNOWLEDGE TO PREVENT DENGUE HEMORRHAGIC FEVER BY COMMUNITY NETWORKS IN NORTHEASTERN THAILAND
117
  :  ฤทัย สมบัติสวัสดิ์  Ruetai Sombutsavat  

วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน ที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทย ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน AN ANALYSING OF THE ERRORS IN WRITING THAI BY THAI MAJORING CHINESE STUDENTS TO STUDY IN YUNNAN PROVINCE CHINA 
133
  : ศิวริน แสงอาวุธ  Siwarin Saengawoot  

สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ ำนวยกำรเขต ในกรุงเทพมหำนคร DESIRABLE COMPETENCIES OF THE DISTRICT DIRECTORS IN BANGKOK 
145
  : บังอร เบ็ญจาธิกุล  Bangon Benchathikun  

พฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี NURSING PROFESSIONAL CHARACTERISTIC ASSERTIVENESS AND THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE FOURTH YEAR STUDENT NURSE AT BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UDONTHANI 
161
  : เนตรนภา กาบมณี Natenapa Kabmanee, วัจนา สุคนธวัฒน์ Watjana Sukorntawat,  สุชาติ ค้าทางชล Suchart Katangchol  สกาวเดือน มงคลสุคนธรัก   Sakawduen Mongkolsukontarak  

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน THE ENHANCEMENT OF THE AVIATION PERSONNEL MANAGEMENT EFFICIENCY OF CIVIL AVIATION TRAINING CENTER WITH BUDDHADHAMMA

173
  :  ไกรวิน ไชยวรรณ Kraiwin chaiwan,  ยุทธนา ปราณีต Yuttana Praneet, บุษกร วัฒนบุตร    Busakorn Watthanabut   

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทละครเรื่องเงาะป่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTTED INSTRUCTION FOR TEACHING THAI ON THE TOPIC OF NGOA PAA PLAY FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS.
 
191
  :  วันทนีย์ มีบุญญา  Wantanee Meeboonya  

รูปแบบการตลาดสถานีบริการปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเขตกรุงเทพมหานคร MARKETING MODEL OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS STATIONS IN BANGKOK 
205
  : ภัคชัญญา จารุพัฒน์ Pachchanya Jarupat,  กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์  Kanyavee Makeevaraphan  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาทางเลือก ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย FACTORS AFFECTING THE APPROACH TO ALTERNATIVE TUTORIAL SCHOOL MANAGEMENT IN SOUTHERN THAILAND
215
  :  ณัฐฌา วีระวานิช Natcha weeravanich, พิสมัย จารุจิตติพันธ์  Pisamai Jarujittipant  

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน CAUSAL FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

227
  : เตือนใจ เขียนชานาจ Teunjai Kienchanat, สุพรรณี สมานญาติ Supannee Smarnyad  

การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน : กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบ ในจังหวัดสมุทรสาคร
 
THE MANAGEMENT OF COMMUNITY’S DRUG PREVENTIVE AND CORRECTIVE MEASURES WITH THE LAND’S MOTHER FUND : THE CASE OF MODEL VILLAGE IN SAMUT SAKHON PROVINCE.
241
  : สุภาณี อินทน์จันทน์ Supanee Injun

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ THE ORGANIZATIONAL CULTURE MODEL FOR BUDDHIST ETHICAL EXCELLENCE OF BUDDHIST UNIVERSITY
255
: อัจฉรา ปิยวิทยชาติ Achara Piyawittayachart,   ธัชชนันท์ อิศรเดช Thatchanan Isaradet,  นภัทร์ แก้วนาค Naphat Keawnak
 237

การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES TO THE ADMINISTRATION OF SAMUTSAKHON CITY MUNICIPALITY, SAMUTSAKORN POVINCE
269
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง Chanchai Chairungruang

บทวิจารณ์หนังสือ 
: Books Reviews 
 
BOOK REVIEWS : การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) 281
  พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ Phra Suteeveerabundith and Group

 

 

 [FULL TEXT/ดาวโหลดทั้งเล่ม]