ธนาคารทหารไทย

ชื่อบัญชี : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เลขที่ : 633-2-50879-2 (ออมทรัพย์)

สาขา : อยุธยา  พาร์ค

 

***  โทรสอบถามข้อมูลก่อนชำระค่าตีพิมพ์

อาจารย์กรกต ชาบัณฑิต
โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๒๑-๒๑๖๐

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว
โทรศัพท์ : ๐๘-๐๐๔๖-๘๕๕๙