ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เลขที่ : 984 – 4 – 94543 – 7 (ออมทรัพย์)

สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์