ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL : http://goo.gl/cSnVbJ