ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด “การประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus และ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus รวมถึงการจัดฝึกอบรม/workshop ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 35 แห่ง และ การหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ (พ.ศ. 2560-2562) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการหอสมุด บรรณารักษ์ อาจารย์/นักวิจัย บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสาร รวมถึงผู้แทนจาก Scopus และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการประชุมรวม 190 คน การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล” ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ TCI ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สกว. และ มจธ. โดยการประชุมครั้งมี รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ และ ผส.ดร.อนุวัต  กระสังข์ กองบรรณาธิการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ

และการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhancing research productivity and quality in universities” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอถึงที่มาและความสำคัญ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus และ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” หลังจากรับประทานอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมการประชุมถูกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ

ห้องที่ 1 เป็นการประชุมเรื่อง “การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus” ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการหอสมุด และบรรณารักษ์ โดยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตามด้วย Mr. Wee Li Lim ตัวแทนจาก Elsevier นำเสนอถึงแนวทาง วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ผ่านกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย จากนั้น Mr. Derrick Duncombe ตัวแทนจาก Elsevier ได้นำเสนอถึงแนวทางการจัดฝึกอบรม/workshop ให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ จากนั้นจึงเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปคำถามที่สำคัญๆ ได้ดังนี้ วิธีการชำระค่าบอกรับฐานข้อมูลให้กับ Scopus วิธีการส่งเงินจาก สกว. ไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อนำไปชำระค่าบอกรับฐานข้อมูล และกำหนดการในการจัดฝึกอบรม/workshop เป็นต้น

ห้องที่ 2 เป็นการประชุมเรื่อง “การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสาร ดำเนินการประชุมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI หัวข้อหลักของการประชุมคือ “Overview on Scopus database: how to evaluate journal titles for indexing in Scopus?” โดย Mr. Shareef Bhailal, SCOPUS Product Manager ซึ่งได้นำเสนอ หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (Scopus Title Evaluation Platform, STEP) ซึ่ง Mr. Shareef ได้จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้กับวารสารไทยจำนวน 20 รายการ และเปิดโอกาสให้บรรณาธิการของแต่ละวารสารได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพวารสารก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ต่อไป หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นการบรรยายเรื่อง “Using research metrics to measure impact” โดย Mr. Alexander van Servellen, Solution Research Management, Elsevier และการบรรยายเรื่อง “Research Social Network for improving collaboration and visibility” โดย Mr. Woon Quing Yong, Market Development Manager, Mendeley รวมถึงการบรรยายเรื่อง “Plan and contents for Scopus training/workshops for Thai University Consortium” โดย Mr. Derrick Duncombe, Market Development Manager (APAC), Scopus & SciVal จากนั้นจึงเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปคำถามที่สำคัญๆ ได้ดังนี้ วิธีการพัฒนาวารสารให้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ของ Scopus, ปริมาณ Citation และ h-index ของวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร วารสารที่มีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อวารสาร/วารสารที่ตีพิมพ์บทความหลากหลายสาขาวิชา (multidiscipline) จะส่งผลต่อการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus หรือไม่? Mendeley แบบ free edition และ institutional edition แต่งต่างกันอย่างไร? และจะเริ่มใช้ Mendeley ได้เมื่อไหร่? เป็นต้น

18192302_1424282000964319_5289494445660270992_o

18156600_1426727624053090_2892527888779819209_o

18156213_1426725880719931_639416765987924080_o