19 เมษายน 2560

———————-

รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ พร้อมด้วยคณะกองบรรณาธิการ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” วิทยากร : อ.ศรีจันทร์ จันชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) โดยมีสาระสำคัญเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และให้คำแนะนำในการพัฒนา เช่น วารสารควรมี Publication Ethics, ควรให้การใส่ใจกับรูปแบบวารสาร, รูปภาพควรมีความคมชัด, การจัดเว้นวรรค ระยะขอบกระดาษ ควรมีรูปแบบที่สวยงาม, เว็บไซต์ควรมีสามารถค้นหาจาก google แล้วเจอเว็บไซต์ของวารสาร เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู้ฐานข้อมูล Scopus ต่อไป

S__9109511

S__9109515

S__9109527