เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [บรรณาธิการ] พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ.ดร. [ผู้ช่วยบรรณาธิการ] เป็นประธานประชุมกองบรรณาธิการเพื่อมอบนโยบาย และปรึกษาแนวทางในการพัฒนาวารสารให้สอดรับกับมาตรฐานสากล ในระดับนานาชาติ โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ ๑) การปรับการอ้างอิงในแบบนามปี ๒) การใช้แนวทางการจัดพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓) การประชาสัมพันธ์วารสาร เป็นต้น  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

17212191_1062244693880483_545138539394960815_o

17265056_1062244650547154_5798936410026000145_n

17200905_1062244653880487_3981254222822833996_n