เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่าน….
อ.ดร.อนุวัต  กระสังข์   กองบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์… ว่าด้วยการจัดทำวารสารอย่างไรให้อยู่ในฐาน TCI  โดยมี ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง บรรณาธิการ วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาวารสารให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI)

17265123_1261540580597725_3755063920810213446_n

16388341_1261540283931088_4372385953560899801_n

17265163_1261548347263615_1841673333305302642_n

17309628_1261548363930280_421748745729289593_n