This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

บทความ

/บทความ
­

Full ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560 5 Issue

By |February 13th, 2020|

 
 
 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้าน อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย 
 1-16

 
 กันยพร ธีรเวคิน  จิดาภา ถิรศิริกุล  ธนวรรณ แสงสุวรรณ
 

 
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 17-40

 
 จิรายุ ทรัพย์สิน, นพฤทธิ์จิตรสายธาร, วันชัย สุขตาม, อภิชาติ แสงอัมพร ศศิธร ศูนย์กลาง
 

 
ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน: การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง วัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน 
 41-56

 
 เจ้าอธิการ สุริยา สิ้นโสก โฆสิต แพงสร้อย  สุรพงษ์ คงสัตย์
 

 
 สภาพทั่วไปของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 57-64

 
ไชยา ประดิษฐธรรม, พิศมัย จารุจิตติพันธ์
 

 
แนวทางการสร้างผลประกอบการที่ดีด้วยนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทใน ประเทศไทย 
 65-74

 
 บรินดา สัณหฉวี
 

 
การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา : การส่งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
 75-90

 
 ดร.พินิจ ลาภธนานนท์
 

 
ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 7 
 91

 
ตะวัน ตระการฤกษ์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, จิดาภา ถิรศิริกุล
 

 
รูปแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
 105

 
ทรงพล ลพนานุสรณ
 

 
 THE DEVELOPMENT MODEL USING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR ENHANCEMENT EDUCATION MANAGEMENT QUALITY […]

Comments Off

การบริหารเพื่อการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา Management to Concentrate on the Development of Buddhism ไพฑูรย์ ใจก้าวหน้า

By |December 14th, 2014|

Comments Off

การพัฒนาพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างสำนึกพลเมืองค่านิยมสันติภาพสู่ท้องถิ่นไทย Development of Buddhist means to create Active Citizen Peace consciousness to words Thai locality พระชัชวาลย์ ชุตินฺธโร (โมราเลิศ)

By |December 14th, 2014|

Comments Off

The Buddhist Cultures in Thai Society: Happy and Harmonious Society

By |November 19th, 2014|

The Buddhist Cultures in Thai Society:

Happy and Harmonious Society

วัฒนธรรมชาวพุทธในสังคมไทย : สังคมสงบสุขและสามัคคี

Dr. Decha  Kuppako

Department  of  Sociology and Anthropology, Faculty of  Social Science
ดร.เดชา   กัปโก

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

 

Abstract

Thailand as the Land of Culture is converging–place of world cultures as a result of its easiness to accept other cultures, in which several kinds of unique customary cultures constantly are practiced through a very long history. Throughout the year, Thai people are very joyful with a number of festivals, functions and fairs presenting the Thai cultural genius. On the other hand, the traditional culture is an important communal and national one showing its unique characteristic and making sense of unity and integration among communities. Its values help to control behaviours of member automatically, that make all members of the group live together in the Thai society happily and peacefully.

Factually, the way of Thai life is inseparably connected with Buddhism from birth to death: for example, having a newborn child, the parents approach a monk for getting an auspicious name for him. Children are taught to pray and pay homage to the Triple Gems (Buddha, Dhamma, Sangha) before going to bed, and to pay respect to monks. Generally speaking, Buddhist families always offer food to the monks every morning; this is regarded as a way of accumulating merit and fulfills the duty of lay Buddhists to support the monks who preserve the Buddha’s teachings for the world. When a young man reaches twenty years of age, the parents arrange for his temporary ordination as a monk, and he remains in the monkshood for at least the three months of rainy season. Additionally, as explained above all the national festivities and custom are connected with Buddhism, the State Religion. It then can be said that historically the Thai people cannot live without Buddhism regarded as the religion of wisdom playing a great role in the Thai society. It is a great characteristic of the Thai Buddhists that they always know to adjust themselves in living together with nature surrounding them. As the spiritual center Buddhism also provides the harmony, stability and happiness for the whole Thai Nation in forms of traditional cultures and several festivities helping to bind people of different groups together harmoniously.

Keywords : Buddhist Cultures, Thai Society, Happy and Harmonious Society

 

บทคัดย่อ

ในฐานะที่เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม ประเทศไทยเป็นที่มาบรรจบกันแห่งวัฒนธรรมโลกที่หลากหลาย อันเป็นผลมาจากการที่คนไทยยอมรับเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้ามาโดยง่าย นั่นทำให้วัฒนธรรมประเพณีมากมายผสมกลมกลืนจนแยกไม่ออกและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งทำให้ตลอดทั้งปี ประชาชนชาวไทยได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมประเพณีมากมายรวมทั้งงานรื่นเรงต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย อนึ่ง วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นของชุมชนคนในชาติซึ่งแสดงถึงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างชุมชนต่างๆ คุณค่าของวัฒนธรรมมีส่วนช่วยในการควบคุมพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สมาชิกในของกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข

ในความเป็นจริง ชีวิตของชาวไทยได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อแรกเกิด พ่อแม่จะไปวัดเพื่อให้พระตั้งชื่ออันเป็นมงคลแก่เด็ก เป็นต้น และเมื่อเจริญวัย ก็จะสอนให้เด็กๆ รู้จักกราบพระรัตนไตรก่อนนอน และให้ทำความเคารพพระสงฆ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ครอบครัวชาวพุทธจะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกเช้า เพื่อเป็นการสั่งสมบุญและเพื่อเป็นการทำหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นการช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย และเมื่อเด็กชายเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ก็จะจัดการงานบวชให้ตามประเพณี อย่างน้อยหนึ่งพรรษา พอจะแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องนิมนต์พระ พอจวนจะสิ้นลมก็ให้นึกถึงพระ หรือแม้แต่ประเพณีเกี่ยวกับคนตายก็ล้วนเกี่ยวข้องกับพระ อนึ่ง แม้แต่ทางบ้านเมืองจัดงานหรือเทศกาลต่างๆ ก็ล้วนแต่มีพระเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ดังนั้น สามารถจะสรุปได้ว่า ตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาและมีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย ลักษณะเฉพาะของชาวพุทธไทยที่น่าทึ่งนั่นคือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ พระพุทธศาสนาช่วยให้เกิดความสามัคคี ความมั่นคงและความสงบสุขของคนในชาติ ในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่างๆ ซึ่งช่วยให้กลุ่มต่างๆ สามารถอยู่กันได้อย่างสมัครสมานสามัคคี

คำสำคัญ : วัฒนธรรมชาวพุทธ,สังคมไทย, สังคมสงบสุขและสามัคคี […]

Comments Off