ล่าสุด

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 Vol.5 No.1 January-April 2016

สารบัญ กองบรรณาธิการ   คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ   บทบรรณาธิการ     บทความวิจัย :   รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย : The Model ...

Read More »
slide

เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ส่งข้อมูลดังต่อไป ...

Read More »
2558-11-02 - วารสารสังคมศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

กองบรรณาธิการ   คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ   บทบรรณาธิการ       บทความวิชาการ : การบริโภคมังสวิรัติกับการพัฒนาชีวิตในพระไตรปิฎก : Vegetarianism and Life ...

Read More »
101335

รับวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษฯ จากโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6 พฤศจิกายน 2558 ————————- อาจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา กองบรรณาธิการ รับมอบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ...

Read More »